НОВИНИ

Home / НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ – Новите изисквания в системите за управление

по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Поради значителния интерес към определени теми по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, свързани с докладване на съответствие, оценка на риска, новите изисквания при пробовземане с отразяване на качеството на пробовземане, прилагане на препоръчванияматематико-статистически модел и изчисляване на неопределеност на оценките, други специфични особености, предлагаме на Вашето внимания извънреден курс № 30/2019 г. – Разработване и внедряване на системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. НОВИТЕ изисквания за структурата, ресурсите, процесите на измерване, системата за управление, записиОценка на риска. Осигуряване на метрологична проследимост на измерванията в лаборатория за изпитване и калибриране. Осигуряване качеството на пробовземане, неопределеност на оценките, математико-статистически модел. Практически казуси.“който ще се проведе в периода 17-19 юли, 2019 г., същият ще бъде повторен в периода 25-27 септември, 2019 г.

Курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, отговорници по качеството, метролози, изпитватели, пробовземачи, калибриращи специалисти,одитори. По време на курса ще бъде акцентирано върху непрекъснатото и ефикасно управление на рисковете и възможностите, възникващи в реализираните лабораторни дейности и ефикасното действие на внедрената система за управление, както и тяхното коректно идентифициране с цел отразяване на посочените влияния в измервателната практика на Лабораторията.

Публикувана е Актуализираната Програма за обучение и съответно Поканата за курс № 30/2019 на нашия сайт – www.inter-project.bg.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра с безплатен паркинг, зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail:d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: Екипа на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД,  21.06.2019 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2019 г. при наличието на внедрен гъвкав подход – в настоящия момент се приемат заявки по всички обявени технически проекти през 2019 г., като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика.

Предстои разпращане на проби по следните проекти в периода 15.06.2019 г. – 10.07.2019 г., като участниците своевременно се уведомяват за датите:

  1. ТП № IP-123/2019 по продукт „Подземни води (изворни)“ на пет нивапри определяне на физикохимични,  сензорни и микробиологична характеристики, ПАВ, радионуклиди
  2. ТП № IP-81/2019 по продукт „Вода отпадъчна производствена“ по физикохимични характеристики
  3. ТП № IP-26/2019 по продукт „Шоколадово (сладкарско) изделиe“ по физикохимични характеристики
  4. ТП № IP-51/2019 по продукт „Яйчен продукт“ на три нивапри определяне на физикохимични, микробиологична и органолептични характеристики
  5. ТП № IP-73/2019 по продукт „Бяло саламурено сирене от краве мляко“ на три нивапри определяне на физикохимични, микробиологична и органолептични характеристики
  6. ТП № IP-137/2019 по продукт „Детергент – битов химичен препарат“ по физикохимични характеристики
  7. ТП № IP-124/2019 по продукт „Въглища лигнитни“ по физични и физикохимични характеристики

От всички проекти с изключение на материалите за „води“, ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”.

Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи.

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Очакваме Вашите заявки!

Актуализираната Програма за провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти до края на 2019 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на  интернет страница на Фирмата, където е налична и програмата за периода 2015 г. – 2022 г.

 

Поради значителния интерес към курсовете за квалификация и обучение на тема: „Вземане на проби/извадки“ с отразяване на качеството на пробовземане, прилагания на препоръчвания математико-статистически модел и изчисляване на неопределеност на оценките, предлагаме на Вашето внимания курса за пробовземане на води и други материали № 21/2019 г., който ще бъде проведен в периода 29-31 май, т.г.

Следващите 3 курса по същата и подобна тематика ще бъдат проведени през м.ноември – м. декември, т.г.

Аналогично, завишен интерес има към курсовете, свързани с тематиката „Управление на рисковете и възможностите“ и „одитиране на новите СУ по стандарта БДС EN ISO 19011:2018.

До края на първото полугодие ще бъде проведен курс № 24/2019 в периода 05-07 юни, т.г., като курсът включва последователно горепосочените два основни модула. По време на курса ще бъде акцентирано върху непрекъснатото и ефикасно управление на рисковете и възможностите, възникващи в реализираните лабораторни дейности и ефикасното действие на внедрената система за управление, както и тяхното коректно идентифициране с цел отразяване на посочените влияния в измервателната практика на Лабораторията.

Ще бъде проведена оценка и планиране на действия за овладяване на рисковете, като се предоставят казуси с около 70 броя евентуални риска на база съответните ДОКЛАДИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ в лаборатория, конкретните дейности по реализирането и интегрирането на дейностите за елиминиране или минимизиране на риска, включително – попълване на съответните регистри за оценяване на рисковете и възможностите. Курсът включСледващите 3 курса по същата тематика ще бъдат проведени през м.октомври – м. декември, т.г

Последният за първото полугодие курс за сензорни и органолептични характеристики във води, храни и козметика под номера № 25/2019 ще бъде проведен в периода 03-05 юни, т.г. Цената е 135 лв за курсист, минимум трябва да участват по 4-ма от лаборатория – Ръководителя на Комисията и тримата лаборанти – сензорни специалисти.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра (цени – единична стая със закуска – 58 лв, двойна стая със закуски – 78 лв, тройна стая със закуски – 100 лв, ресторант), безплатен паркинг, зали за обучение. Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Всички цитирани програми, общо 3 документа се могат да се намерят на интернет страница на Фирмата.

Поздрави: д-р Марина Георгиева,  17.05.2019 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Поради значителния интерес към курсовете за квалификация и обучение на тема: „Вземане на проби/извадки“ с отразяване на качеството на пробовземане, прилагания на препоръчвания математико-статистически модел и изчисляване на неопределеност на оценките, предлагаме на Вашето внимания курса за пробовземане на води и други материали № 21/2019 г., който ще бъде проведен в периода 29-31 май, т.г. Следващите 3 курса по същата и подобна тематика ще бъдат проведени през м.ноември – м. декември, т.г.

Аналогично, завишен интерес има към курсовете, свързани с тематиката „Управление на рисковете и възможностите“. До края на първото полугодие ще бъдат проведени 2 курса върху посочената тема № 22/2019 и № 24/2019,  приложено Ви изпращаме актуализираните покани за курсове № 22/2019 и № 24/2019, проведени съответно в периодите 08-10 май, т.г. и 5-7 юни, т.г. По време на курсовете ще бъде акцентирано върху непрекъснатото и ефикасно управление на рисковете и възможностите, възникващи в реализираните лабораторни дейности и ефикасното действие на внедрената система за управление, както и тяхното коректно идентифициране с цел отразяване на посочените влияния в измервателната практика на Лабораторията. Ще бъде проведена оценка и планиране на действия за овладяване на рисковете, като се предоставят казуси с около 70 броя евентуални риска на база съответните ДОКЛАДИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ в лаборатория, конкретните дейности по реализирането и интегрирането на дейностите за елиминиране или минимизиране на риска, включително – попълване на съответните регистри за оценяване на рисковете и възможностите. Следващите 3 курса по същата тематика ще бъдат проведени през м.октомври – м. декември, т.г

Предвижда се да бъдат проведени 2 курса за сензорни и органолептични характеристики във води, храни и козметика под номера № 20/2019 и № 25/2019, като следващия курс се предвижда да бъде проведен през м.ноември, т.г. Много моля, ръководителите на лаборатории да преценят необходимостта от участие на техни специалисти в посочените курсове, тъй като повече извънредни курсове в тази насока няма да се провеждат до края на годината. Цената е 135 лв за курсист, минимум трябва да участват по 4-ма от лаборатория – Ръководителя на Комисията и тримата лаборанти – сензорни специалисти.

Предвижда се провеждане само на един курс за вътрешни одитори и актуални новости в Органите за контрол – № 23/2019 в периода 15-17 май, т.г., следващия курс е през м.октомври, т.г.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра (цени – единична стая със закуска – 58 лв, двойна стая със закуски – 78 лв, тройна стая със закуски – 100 лв, ресторант), безплатен паркинг, зали за обучение. Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева,  24.04.2019 г.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД работи от 01.03.2019 г. на нов адрес – гр. София 1517ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра. Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра (цени – единична стая със закуска – 58 лв, двойна стая със закуски – 78 лв, тройна стая със закуски – 100 лв, ресторант), безплатен паркинг, зали за обучение. Телефоните за връзка (стационарни телефони, GSM) и интернет-адресите остават същите, както преди.

Поради значителния интерес към курсовете за квалификация и обучение през 2019 г., приложено Ви изпращаме актуализираната „Програма за обучение и квалификация за 2019 г.” на ЛЦПО при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. В нея са включени общо 50 курса, като вече са проведени 3 курса на място.

Значителен интерес беше проявен към курс № 12/2019 относно пробовземане на води, въздух и почви с прилагане на математико-статистически модели за оценяване приноса от неопределеностите при пробовземане.

Поради многократните запитвания относно изискванията за пробовземане в различни продукти и особено – води, курс № 17/2019 е разширен в два потока – пробовземане на води или пробовземане на храни, двата за целите на физикохимичните и микробиологичните изпитвания, предоставя се и програмен продукт за оценяване на неопределеностите.

Аналогично – в съответните курсове № 19/2019, № 16/2019, № 22/2019 и др. за лаборатории по новия стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 се разглеждат и дискутират приносите от рискове и възможности при безпристрастност и в лабораторните дейности, с практически казуси за оценяване на горепосочените рискове въз основа на процедура и формуляри за записи. Интерес представляват и двата курса № 15/2019 и № 23/2019, касаещи актуалните насоки на контрола или провеждането на одити.

Програмата включва официални курсове с покани за външни участници и планирани курсове по договори, сключени с външни организации при разработване и внедряване на системи за управление в техни лаборатории. Програмата е качена на сайта на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД в директорията ЦПО. Конкретните покани за курс може да ги свалите също от сайта, на същата директория в поддиректория „Покани”. Програмата се представя в приложение.

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения за 2019 г. се изпълнява в 10-те акредитирани области при наличието на внедрен гъвкав подход. Приложено се разпраща допълнената Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения за 2019 г., като в нея са включени по предложение на клиенти нови характеристики. Въз основа на нея се приемат заявки по всички обявени технически проекти, като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика. От всички проекти без материалите „води“, ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и валидирате/верифицирате прилаганите методи. При съвместно подаване на заявки по 2 проекти – ползвате 20 % отстъпка в общата цена, съответно при 3 и повече проекти – 30 % отстъпка. Очакваме Вашите заявки! Актуализираната Програма за провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти до края на 2019 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на настоящата интернет страница на Фирмата, където е налична и програмата за периода 2015 г. – 2022 г. Програмите се представят в приложение.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева,  19.03.2019 г.


Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,

Приключи изпълнението на „Програмата за квалификация и обучение за 2018 г.” на Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД, гр. София. Уведомяваме Ви, че програмата се изпълняваше успешно, над 600 души са преминали обучение през настоящата година. Поне за сега няма недоволни! Благодарим на всички курсисти за активното участие, моля да ни изпратите Вашето мнение и предложения  чрез формуляра за обратна връзка.

Поради значителния интерес към курсовете за квалификация и обучение през 2019 г., приложено Ви изпращаме утвърдената „Програма за квалификация и обучение за 2019 г.” на ЛЦПО при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. В нея са включени официални курсове с покани за външни участници и планирани курсове по договори, сключени с външни организации при разработване и внедряване на системи за управление в техни лаборатории. Програмата е качена на сайта на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД в директорията ЦПО. Конкретните покани за курс може да ги свалите също от сайта, на същата директория в поддиректория „Покани”.

Весели празници и успехи на всички през настъпващата година! Нека Ви преследва само здраве, любов, щастие, творчески успехи и безкраен късмет!!!

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева 

11.12.2018 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уважаеми колеги и приятели,

Приключи успешно при голям интерес СЕМИНАР с международно участие на Лицензирания Център за професионално обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД относно прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Семинара беше организиран съвместно с лектори от Сдружение БУЛЛАБ, EUROLAB и ИА „БСА” и беше част от програмата на Международната асамблея на EUROLAB проведена в гр. Варна от 17.04. до 20.04.2018 год.

Присъстваха над 100 души от акредитирани лаборатории за изпитване, пробовземане и калибриране.

Дискутирани бяха актуалните промени относно структура, съдържание и влияние на промените върху разработваната система за управление. Обсъден и предоставен беше план за действия за прехода, примери за оценка на риска, както и предстоящите промени относно:

ü  Осъвременяване и актуализиране на структурата на стандарта, термините и документите, цитирани в него

ü  Актуализиране, поясняване и разширяване на обхвата на приложение

ü  Разясняване и прецизиране на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност

ü  Определяне на действия за овладяване на рисковете след тяхното идентифициране и оценяване в лабораторната дейност

ü  Поставяне на изисквания към ресурсите, групирани по приложимост в лабораторната дейност

ü  Разширяване на изискванията за осигурявана метрологична проследимост

ü  Прецизиране на дейностите по изпитване и калибриране в отделни части от стандарта като изясняване в последователен ред изпълнението на дейностите  по реализиране на поръчка на клиент

ü  Изясняване и засилване на изискванията към пробовземането, поради влиянието му върху надеждността на резултатите

ü  Поставяне на общи и конкретни изисквания към докладване на резултатите по изпитване, калибриране или вземане на проби/извадки

ü  Нови изисквания към докладване на обявяването на съответствие

ü  Конкретизиране изискванията към управление на данните и информацията, включително – поставяне на специфични изисквания към документи и записи

ü  Въвеждане на възможността за ползване на компютърни системи и валидиран софтуер при извършване на дейностите, включително и за дистанционно предаване на резултати (протоколи) и управление на документи и т.н.

Предлагаме на вашето внимание и снимки от семинара и международната асамблея.

Поради изключително големия интерес и невъзможността на много от заявилите да присъстват на семинара, горепосочените промени предстоят да бъдат обсъждани и на следващите поредни курсове през месец Май и месец Юни 2018 год. с конкретна насоченост към определени действия на новата версия на стандарта и приложението в измервателните дейности.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Уважаеми колеги,

Лицензираният Център за Професионално Обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД, гр. София Ви уведомява, че Програмата за обучение и квалификация за 2018 г. се изпълнява успешно. Поради изискванията към внедряване на Ръководство ILAC G27:06/2017 в практиката на органите за контрол относно измервания, извършени като част от процеса на контрол и проявения интерес, има ограничен брой места до попълване на лимита в курс № 10/2018 в периода 16-18 май, 2018 г. По време на курса се предоставя разработен анализ и приложения на горепосоченото ръководство по видове контрол.

На Вашето внимание разпращаме актуализираната „ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И  ОБУЧЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИИ И ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ ЗА 2018 г.” с предвидените останали курсове до края на 2018 г.  Специално за ръководителите на лаборатории освен курсовете по внедряване на новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (курсове № 11, № 13, № 15, № 16), предвижда се провеждане на специализиран курс (курс № 9), по микробиологични измервания с лектор доц. д-р Еникова, в който също ще бъде засегната промяната по новия стандарт в посочените измервания. Специално внимание обръщаме на повторението на курс № 12 по сензорен/органолептичен анализ във води, храни и козметика, който по желание на клиенти ще бъде проведен повторно и по-рано – 09-11 май, 2018 г. Много молим да прецените вашите възможности и желания за включване в горепосочените курсове, тъй като повече промени в програмата за първото полугодие няма да се извършват.

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД, гр. София Ви уведомява, че Програмата за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения в 10 области за 2018 г. се изпълнява успешно – в настоящия момент се приемат заявки по обявените проекти, след 01.06.2018 стартират последователно обявените проекти. Моля да обърнете по-специално внимание на включването на ново ниво сензорни характеристики в първия ТП № 122/2018 по продукт „питейна вода“. Чрез участието си в проекта не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи за определяне на характеристики цвят, мирис, вкус. В срок до 30 май, т.г. се приемат заявки за участие в този технически проект, като при съвместно подаване и по друг проект, ползвате 20 % намаление в общата цена.

Повече информация можете да получите от Програмния Координаторг-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева

15.04.2018 г.

––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми ръководители на органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че ИА БСА публикува ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ. Органите за контрол, които използват изпитване, като част от процеса по контрол, следва да отговарят и на изискванията на стандарт ISO 17025.

В тази връзка Ви уведомяваме, че Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД чрез утвърдената си Програма за обучение на специалисти от лаборатории и органи за контрол (в приложение) провежда необходимите курсове за доказване компетентност на персонала (виж курсове №№ 32/2018, 09/2018, 11/2018, 15/2018, 16/2018 и т.н.) по:

  • новата версия на стандарта включващо запознаване с Подхода на ИА БСА за провеждане на преход от акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2005 към акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2017, АНАЛИЗ на промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (EN ISO/IEC 17025:2017) и ОПРЕДЕЛЯНЕ на новите изисквания, които ще доведат до промени в системата за управление;
  • за вътрешни одитори и отговорници по качеството в комплекса БДС EN ISO 19011:2011 – БДС EN ISO/IEC 17025:2017/ БДС EN ISO/IEC 17025:2006;
  • за метрологична проследимост на измерванията, методи за изпитване/ валидиране, неопределеност на резултатите от изпитване.

По време на курсовете  ще бъдат дискутирани новите положения по стандарта, както и ще Ви бъде предоставена като дискусионен материал план за действия за преход от стария към новия стандарт с анализ и оценка на съответствията/различията по двата стандарта.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789; e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че е получен новия Сертификат № Т-007/30.01.2018 г. със значително разширение в обхвата на акредитирания ПРОВАЙДЕР при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД, България. Полученият гъвкав подход на акредитация позволява в рамките на 10-те акредитирани области практически неограничено разширение по продукти, характеристики и измервателни обхвати при условие, че се спазват нормативните изисквания на стандарта EN ISO/IEC 17043:2010 и процедурите на Националния Aкредитационен Орган на Словакия – SNAS/СНАС. Представяме на Вашето внимание приложен посочения Сертификат, а на нашия сайт www.inter-project.bg ще видите разписан цялостно новия обхват. На сайта е представена и Програмата за провеждане на изпитвания за пригодност за периода 2015 г. – 2022 г., по която можете да направите Вашите заявки за участие в технически проекти.

Dear colleagues,

We hereby notify you that the new Certificate No. T-007 / 30.01.2018 has been received with a significant extension in the scope of the accredited PROVIDER at INTERPROJECT EOOD, Bulgaria. The resulting flexible accreditation approach allows practically unlimited expansion across products, features and measurement ranges within the 10 accredited areas provided that the regulatory requirements of EN ISO / IEC 17043: 2010 and the procedures of the National Accreditation Body of Slovakia – SNAS . We present to you the attached Certificate, and on our websitewww.inter-project.bg you will see the new scope fully written. The Pilot Program for Proficiency Testing for the period 2015 – 2022, on which you can make your requests for participation in technical projects, is also presented on the site.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Уважаеми колеги и ръководители на органи за контрол,

Успешно приключи поредният Курс № 3 „Вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол по стандарти БДС EN ISO 19011:2011 – комплекса БДС EN ISO/IEC 17020: 2012/ ILAC-P15:07/2016. Изисквания на Ръководство ILAC G27:06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол. Актуални изисквания при внедряване и обновяване на системите за управление в органите за контрол.”, 21-23.02.2018 г.Курсът беше предназначен за ръководители на органи за контрол, отговорници по качеството, вътрешни одитори, технически експерти, инспектори. Освен специфичните особености на одитирането на системи за управление в органи за контрол, специално внимание беше отделено върху внедряването на изискванията на Ръководство ILAC G27:06/2017 документационно в СУ на органите за контрол и практически чрез разработване на конкретни изисквания относно измерванията, извършвани като част от процеса на контрол в различните области на контрол по съответните контролирани параметри/характеристики и прилагани методи за контрол.

Изискванията на Ръководство ILAC G27:06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол и актуалните постановки при обновяване на системите за управление в органите за контрол отново ще бъдат дискутирани по време на предстоящите четири курса № 10/2018, № 34/2018, № 19/2018 и № 26/2018. Предоставя се специализиран лекционен материал относно анализ и оценка на горепосочените приложения на Ръководството.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми колеги и приятели,

Приключиха успешно при голям интерес първите два курса на Лицензирания Център за професионално обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД относно прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Присъстваха над 80 души от акредитирани лаборатории за изпитване, пробовземане и калибриране. Дискутирани бяха актуалните промени относно структура, съдържание и влияние на промените върху разработваната система за управление. Обсъден и предоставен беше план за действия за прехода, както и предстоящите промени относно:

ü  Осъвременяване и актуализиране на структурата на стандарта, термините и документите, цитирани в него

ü  Актуализиране, поясняване и разширяване на обхвата на приложение

ü  Разясняване и прецизиране на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност

ü  Определяне на действия за овладяване на рисковете след тяхното идентифициране и оценяване в лабораторната дейност

ü  Поставяне на изисквания към ресурсите, групирани по приложимост в лабораторната дейност

ü  Разширяване на изискванията за осигурявана метрологична проследимост

ü  Прецизиране на дейностите по изпитване и калибриране в отделни части от стандарта като изясняване в последователен ред изпълнението на дейностите  по реализиране на поръчка на клиент

ü  Изясняване и засилване на изискванията към пробовземането, поради влиянието му върху надеждността на резултатите

ü  Поставяне на общи и конкретни изисквания към докладване на резултатите по изпитване, калибриране или вземане на проби/извадки

ü  Нови изисквания към докладване на обявяването на съответствие

ü  Конкретизиране изискванията към управление на данните и информацията, включително – поставяне на специфични изисквания към документи и записи

ü  Въвеждане на възможността за ползване на компютърни системи и валидиран софтуер при извършване на дейностите, включително и за дистанционно предаване на резултати (протоколи) и управление на документи и т.н.

Предлагаме на вашето внимание и снимки от втория курс за вътрешни одитори и отговорници по качеството по комплекса стандарти БДСEN ISO 19011:2011 – БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Горепосочените промени предстоят да бъдат обсъждани и на следващите поредни курсове №№ 6, 7, 9, 32, 11, 16, 13 и др. с конкретна насоченост към определени действия на новия стандарт и техните приложения в измервателните дейности.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми колеги – ръководители на лаборатории,
Поради значителния интерес към провежданите от нашия лицензиран Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД на курсове по разработване, внедряване и одитиране на системи за управление по новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018, настъпиха някои изменения в общата Програма за обучение и покани за отделни курсове. Например, Курсът за вътрешни одитори в лаборатории е разширен с детайлно пояснение по стандарта, общите и специфичните му изисквания. Подробности може да научите на нашият сайт.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Уважаеми ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране,

Настъпиха изменения в програмата за обучение на Лицензирания Център за
професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД по дати, тъй като експертният
екип ще вземе участие в Генералната Асамблея на Евролаб в периода 18-20
април, 2018 г.

Курс № 5/2018 и курс № 7/2018 ще бъдат проведени на нови дати, което е
отразено в приложените Програма и съответните покани. Предварително се
извиняваме за причиненото неудобство на заявилите вече участие, но същите
моля да препотвърдят новите дати или да си изберат други подходящи дати за
съответните курсове.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа
Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия
сайт –  www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уважаеми ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране,

Уведомяваме Ви, че ИА БСА публикува ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И/ИЛИ КАЛИБРИРАНЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ, във връзка с прехода към акредитация съгласно ISO/IEC17025:2018, която налага спешни действия от страна на акредитираните организации по посочения стандарт.

За въпроси относно практическото прилагане на прехода към акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2018, позвънете на +359 882 12 12 45 или пишете на e-mail: m.georgieva@inter-project.bg; d.slavova@inter-project.bg.

В тази връзка Ви уведомяваме, че новоутвърденият стандарт БДС ISO/IEC 17025:201вече е с български превод и регистрация с национален № за позоваване БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и статут на български стандарт от 15.01.2018 г., с 3-годишен период на преход от предишната версия БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по новата версия на стандарта (курсове № 01/2018, № 06/2018, № 17/2018, № 22/2018), за вътрешни одитори и отговорници по качеството в комплекса БДС EN ISO 19011:2011 – БДС EN ISO/IEC 17025:2017/ БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (курсове № 02/2018, № 16/2018, № 18/2018, № 30/2018), за метрологична проследимост на измерванията (курсове № 07/2018, № 09/2018, № 11/2018, № 12/2018, № 23/2018, № 25/2018, № 27/2018, № 28/2018,), за сертифицирани пробовземачи (курсове № 04/2018, № 05/2018, № 08/2018, № 20/2018, № 21/2018), за сензорни/ органолептични изпитвания (курсове № 12/2018, № 28/2018),за микробиологични изпитвания (курсове № 09/2018, № 25/2018), за лабораторен мениджмънт и маркетинг(курсове № 13/2018, № 29/2018), за отговорници по техника на безопасност и охрана на труда (курс № 14/2018). По време на курсовете ще бъдат диксутирани новите положения по стандарта, както и ще Ви бъде предоставена като дискусионен материал план за действия за преход от стария към новия стандарт с анализ и оценка на съответствията/различията по двата стандарта.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Уважаеми ръководители на органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че са издадени нови документи на ILAC за органи за контрол по системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Подобряването на внедрената система за управление във Вашия Орган за контрол зависи от внедряването на актуалните ръководства ILAC-P15:07/2016 и ILAC G27:06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол.

Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по горепосочения стандарт и двете ръководства на ILAC, както следва:

1/  За вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол – Курс „Вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол по стандарти БДС EN ISO 19011:2011 – комплекса БДС EN ISO/IEC 17020: 2012/ ILAC-P15:07/2016.Изисквания на Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол. Актуални изисквания при внедряване и обновяване на системите за управление в органите за контрол.” (курсове № 03/2018, № 19/2018, № 30/2018)

2/  За ръководители и инспектори в органи за контрол – Курс „Актуални насоки при внедряване и поддържане на система за управление в органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и Ръководство ILAC-P15:07/2016. Изисквания на Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол. Контролирани фактори на работната и околнатасреда – електробезопасност, физични и химични фактори, доказателства и записи. Проследимост на измерванията, валидиране на методи за контрол. (курсове № 10/2018, № 26/2018)

Приложено Ви изпращаме пълната Програма за обучение и квалификация на специалисти в лаборатории и органи за контрол за 2018 г., като съответните покани можете да ги свалите от сайта на фирмата.

Допускат се по реда на заявките до 15 души участници в курс с цел по-добра комуникация и личен контакт.Програмата подлежи на допълнения в зависимост от интереса към определени курсове и заявяване на изнесени специализирани курсове за обучение от държавни/частни организации по определена от тях тематика. Очакваме Вашите предложения за нови тематики.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Уважаеми ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране,

Уведомяваме Ви, че новоутвърденият стандарт БДС ISO/IEC 17025:2017 е регистриран с национален № за позоваване БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и статут на български стандарт от 15.01.2018 г., с 3-годишен период на преход от предишната версия БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по новата версия на стандарта, както и за вътрешни одитори и отговорници по качеството в комплекса БДС EN ISO 19011:2011 – БДС EN ISO/IEC 17025:2018/ БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Приложено Ви изпращаме пълната Програма за обучение и квалификация на специалисти в лаборатории и органи за контрол за 2018 г., като съответните покани можете да ги свалите от сайта на фирмата.

Допускат се по реда на заявките до 15 души участници в курс с цел по-добра комуникация и личен контакт.Програмата подлежи на допълнения в зависимост от интереса към определени курсове и заявяване на изнесени специализирани курсове за обучение от държавни/частни организации по определена от тях тематика. Очакваме Вашите предложения за нови тематики.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави: д-р Марина Георгиева

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

На вниманието на заинтересованите страни

ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД започва организирането и провеждането на „ ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, в сила от 07.03.2017 г., Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.20 от 7 март 2017г., Чл. 6. (1).”

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Програмен Координатор:   Дафинка Славова

гр. София – 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1

тел.: 02 423 3125,  тел.: 0882 121 245,  GSM: 0885 757 789

e-mail: d.slavova@inter-project.bg

уеб-страница: www.inter-project.bg

https://www.facebook.com/Interproject-LTD-1685595898197194/

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

Уважаеми колеги и приятели,

Системите за управление в органите за контрол търпят промяна относно внедряването на актуалния документ наILAC –  Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол. Постъпиха запитвания от наши постоянни клиенти относно разясняване прилагането на посочения документ в контролната дейност на органите за контрол и при одитиране на техните системи по БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Предвидено е детайлно разясняване на казуса в Курс № 10/2018 и Курс № 26/2018. Допълнително ще бъде дискутиран въпроса и на Курс № 03/2018, като се извършени съответните промени и в тематиките на курсове № 19/2018 и № 30/2018.

Поздрави и успехи:  д-р Марина Георгиева

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Скъпи колеги и приятели,
С удоволствие Ви съобщавам, че приключи успешно плановия надзор на акредитирания Провайдер към Интерпроджект ЕООД от Националния Орган по акредитация на Словакия (SNAS) в периода 18-22.12.2017 г., за което имате и Вие заслуга! Крайната обща оценка е положителна, няма повдигнати несъответствия. Потвърден е нашия акредитиран обхват в 10-те основни области:
1. Води натурални
2. Отпадъчни води
3. Храни от растителен произход 
4. Храни от животински произход
5. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки
6. Твърди горива
7. Течни горива
8. Текстил и текстилни изделия
9. Козметични и битови химични продукти
10. Почви
Благодарим на всички за съдействието и компетентното участие в проектите, както и за участието при директните срещи със словашките одитори!
Весели празници, много щастие и любов!
от
ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
София 1164
бул. Джеймс Баучер № 28, ет.1
Тел.: +359 882 121 245
GSM: +359 884 771 028