НОВИНИ

Home / НОВИНИ

НОВО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ 

 

НА ПРОВАЙДЕР ПРИ

 

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД

 

 

Уважаеми колеги от изпитвателни лаборатории и органи за контрол,

 

С удоволствие Ви съобщаваме, че получихме правото да ползваме/поставяме новия комбиниран акредитационен символ на Акредитирания провайдер при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД съдържащ знака на ILAC.

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД получи новия Сертификат за акредитация № 526/T007/11.11.2020г., валиден до 11.11.2025г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS). Провайдерът е успешно преакредитиран за последващия период от 5 години.

В интернет страницата на фирмата е представен получения Сертификат за акредитация от SNAS.

Програмата за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2020 г. при наличието на внедрен гъвкав подход.

В действие е  актуализираната Програма за изпитвания за пригодност за 2021 г. с общо 19 технически проекти и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2024 г.

Все още се приемат допълнителни предложения за нови обекти и характеристики. Със звездичка са обозначени проектите, по които ще бъдат разработени матрични референтни материали с безвъзмездно предоставяне на участниците в съответния проект. Чрез участието си в проект участникът не само доказва техническа компетентност на Лабораторията, но и верифицира прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост.

На интернет страницата на фирмата е представен Каталога на разработените матрични референтни материали, които могат да бъдат закупени. Същите са разработени по процедура „междулабораторна сертификация”. 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Поздрави и бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

11.11.2020 г.

 

======================================

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ – ОБУЧЕНИЕ

 

за специалисти в лаборатории и органи за контрол

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

 

Внимание!  Уведомяваме Ви, че във връзка с решението на Националния Орган по акредитация – ИА БСА за акредитиране на лаборатории и органи за контрол с гъвкав обхват от 16.04.2020 г. и съгласно изискванията на новата процедура BAS QR 32 „Процедура за акредитация на гъвкав обхват“, Ръководството на ЦПО при Интерпроджект ЕООД разшири своята „Програма за квалификация и обучение“ за 2020 г. с актуализиране на 6 поредни курсове, от които 3 курса за лаборатории (№17, №18 и №50) и 3 курса за органи за контрол (№48, №19 и №23) с посочената тематика.

 

Разработен е нов модул за прилагане на гъвкавия подход при акредитация, като това е отразено и в заглавието на съответната покана.

 

„Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“ и горепосочените 6 покани са качени на сайта на Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЛЦПО) – www.interproject.bg.

 

Бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

05.10.2020 г.

 

=====================================

ВАЖНО – ПРОМЕНИ В ДОКУМЕНТ НА ILAC.

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Органи за контрол,

 

Внимание! Уведомяваме Ви, че на 22.05.2020г. Международната организация за акредитация на лаборатории ILAC публикува нова версия на документ ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies  (Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол). Определен е преходен период за прилагане на  ILAC P15:05/2020 – 18 месеца от датата на публикуване на документа на интернет страницата на  ILAC (ноември 2021г.).

 

Ръководството на Лицензирания Център за професионално обучение проведе първия курс № 33/2020 от планираните три курсове за допълнително обучение за органите за контрол в съответствие с новите изисквания на документа  ILAC P15:05/2020 и представяне на практически казуси по прилагане на промените. По време на курса беше дискутиран анализа на промените в новата версия на ILAC P15:05/2020 с предприемане на необходимите действия за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията.

Курсът се проведе при значителен интерес, участваха около 50 души – на място и дистанционо обучение, възникнаха оживени дискусии, реакциите са положителни, участниците бяха удовлетворени.

 

Поради значителния интерес и редица запитвания от страна на органи за контрол от страната, уведомяваме Ви, че ще бъде проведен извънреден курс № 48/2020 в периода 02–04 септември,2020 г. на място и дистанционно (по избор), като специално е насочен към обучението освен на ръководителите и инспектори в органи за контрол, но и към вътрешните одитори и отговорници по качеството с цел обосновано провеждане на вътрешните одити съгласно новите изисквания на ILAC P15:05/2020. Това ще бъде отразено и в издадения Сертификат за участие.

 

Записванията са по реда на постъпвате на заявките и са ограничени до 30 бр. участници на място, приемането на заявки за дистанционно обучение не се ограничава.

 

„Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“ и трите покани № 48/2020, № 19/2020 и № 23/2020 г. можете да намерите на интернет страницата на ЛЦПО – www.interproject.bg.

 

 Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

20.07.2020 г.

 

===========================================================================================

ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ

чрез

МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ  СРАВНЕНИЯ

за  2020  год.

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Внимание! Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2020 г. при наличието на внедрен гъвкав подход. Програмата за изпитвания за пригодност за 2020 г. с общо 17 технически проекти (в сила от 10.06.2020 г.) e в процес на изпълнение. Първите 10 технически проекти, разработвани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие се изпълняват успешно. Проектите включват следните позиции: IP-125/2020 „Вода отпадъчна промишлeна“, IP-10/2020 „Захар”, IP-12/2020 „Детско плодово пюре”,  IP-77/2020 „Месо ситно смляно варено”,  IP-174/2020 „Вино червено сухо”,  IP-84/2020 „Плодова ракия (сливова)”,  IP-175/2020 „Варовик (калциев карбонат) ”,  IP-92/2020 „Реактивно гориво Jet A-1”,  IP-114/2020 „Текстил тъкан”, IP-176/2020 „Текстилно изделие – текстилна детска играчка”. Докладите и сертификатите по тях ще бъдат разпратени на участниците до 20 август, т.г.

От останалите 7 технически проекти, завърши и заявяването на участието в ТП IP-155/2020 „Въглища черни“, като Докладът със сертификата ще бъде разпратен до края на м. септември, т.г. 

Приемат се заявки по долуизброените 6 технически проекти, които ще стартират поетапно до края на м. септември, т.г.:

 • IP50/2020 „Вода за питейно-битови цели“ – по физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики, като цената за участие по трите нива 560 лв, само по ниво 1 „физикохимични характеристики” е 450 лв, само по ниво „микробиологични характеристики” е 280 лв, само по ниво „сензорни характеристики” е 200 лв.;

 • IP-170/2020 „Дизелово гориво“ – по физикохимични и термодинамични характеристики, като цената за участие е 720 лв.;

 • IP-171/2020 „Спирачна течност“ – по физикохимични и термодинамични характеристики, като цената за участие е 440 лв.;

 • IP-142/2020 „Биодизел“ – по физикохимични и термодинамични характеристики, като цената за участие е 810 лв.;

 • IP-148/2020 „Перилен прахообразен препарат“- по физикохимични характеристики, като цената за участие е 500 лв.;

 • IP-140/2020 „Почва черноземна“ – по физикохимични характеристики, като цената за участие е 650 лв.

Забележка: По желание на клиенти от лабораториите на РЗИ и ВиК, Техническият Проект № IP-151/2021Води повърхностни е отложен за 2021 г. (поз.9), а в настоящата година ще се проведе ТП IP50/2020 „Вода за питейно-битови цели(поз.8).

 

Предвижда се създаване на референтни материали по следните технически проекти:

– IP-170/2020 „Дизелово гориво“,

– IP-171/2020 „Спирачна течност“,

– IP-142/2020 „Биодизел“,

– IP-148/2020 Перилен прахообразен препарат“,

– IP-140/2020 Почва черноземна,

като същите ще бъдат предоставени безвъзмездно на участниците в проектите.

 

Очакваме Ваши предложения за допълнителни характеристики по горепосочените проекти, както и за бъдещите до 2023 г. Приложено Ви изпращаме и комплексната Програма за периода 2015 г. – 2023 г., като по нея можете да планирате Ваши проекти за следващия 4-годишен период 2020 г. – 2023 г.

От определени проекти ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи.

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Очакваме Вашите заявки! Новоразработената Програма за провеждане на изпитвания за пригодност за 2020 г. и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2023 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на настоящата интернет страница на Фирмата.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави и бъдете здрави,

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

28.07.2020 г.

======================================

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2020г. Международната организация за акредитация на лаборатории ILAC публикува нова версия на документ ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies  (Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол). 

Ръководството на Лицензирания Център за професионално обучение провежда допълнително обучение за органите за контрол в планирани 3(три) курса с новите изисквания на документа  ILAC P15:05/2020 и представяне на практически казуси по прилагане на промените.

Предвижда се първия курс № 33/2020 да се проведе в периода 15-17.07.2020 г. на място и дистанционно (по избор), като специално е насочен към обучението освен на ръководителите и инспектори в органи за контрол, но и към вътрешните одитори и отговорници по качеството с цел обосновано провеждане на вътрешните одити съгласно новите изисквания на ILAC P15:05/2020. Това ще бъде отразено и в издадения Сертификат за участие.

По време на курса ще бъде дискутиран анализа на промените в новата версия на ILAC P15:05/2020 с предприемане на необходимите действия за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията.

Записванията са по реда на постъпвате на заявките и са ограничени до 30 бр. участници на място, приемането на заявки за дистанционно обучение не се ограничава.

Следващите два курса ще се проведат през м. Октомври – м. Ноември, 2020 год.

„Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“ и трите актуализирани покани № 33/2020, № 19/2020 и № 23/2020 може да намерите в директория на ЛЦПО на настоящата интернет страница www.interproject.bg.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайтwww.interproject.bg.

 

Бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

01.06.2020 г.

========================================================================================

ОБУЧЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

В ЛАБОРАТОРИИ И ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

 

Внимание!   „Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“.  Програмата и актуализираните покани можете да намерите и на интернет страницата на Лицензираният Център за Професионално Обучение(ЛЦПО) – www.interproject.bg.

Уведомяваме Ви, че поради специфичните условия на работа в лаборатории и органи за контрол, Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД въвежда паралелно двете форми на обучение до 30 август,2020 г. – дистанционна форма на обучение и присъствена форма на обучение на място в учебните зали на ЛЦПО в гр. София.

Изнесени обучения в други градове за сега не се предвиждат, като остава само при провеждане в дадена организация по заявка.  

Цена за дистанционна форма на обучение на 3-дневен курс – 225 лв. без ДДС и с 20 % ДДС – 270 лв.; Цена за дистанционна форма на обучение на 2-дневен курс – 170 лв. без ДДС и с 20% ДДС – 204 лв. Аналогично – остават старите цени при присъствените курсове на място – 285 лв за 3-дневен курс и 190 лв за 2-дневен курс, плюс 20 % ДДС.

След 01 септември,2020 г. стартира само присъствена форма на обучение. Каним всички участници, завършили дистанционно обучение да присъстват безплатно на аналогичните курсове през второто полугодие, 2020 г., като си носят съответните получени материали. В случай на промяна, изменените лекционни материали ще бъдат предоставени на курсистите.  

Дистанционното обучение включва в последователен порядък – заявяване на участие, изпращане на проформа-фактура, заплащане на таксата, изпращане на сборник с лекции и практически казуси, диск с методически ръководства и практически казуси, фактура за платена такса, дискусии по интернет, тест и сертификат за участие. Можете да заявявате участие във всички курсове за изтеклия период от началото на м.януари, т.г. за дистанционно обучение.

Курсовете включват обсъждане на съществени тематики по:

 • оценка на рискове и възможности, рискове при управление на извънредни събития или обстоятелства, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение,

 • специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, разработване на референтни материали за контрол,

 • метрологична проследимост на измерванията, елементи, вериги на проследимост,

 • провеждане на специфични измервания и предоставяне с внедряване на методики за вътрешно калибриране на спектрофотометри, атомно-абсорбционни спектрометри с различни източници на възбуждане, атомно-емисионни спектрометри с ИСП, оптико-емисионни спектрометри, пехаметри, пехайонметри, титратори, кондуктометри, турбидиметри, нефелометри, течни и газови хроматографи, йонхроматографи, други СИ,

 • одитиране на системи за управление, т.н.

Засилено внимание се обръща на разработване, внедряване, актуализиране и одитиране на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012. Дискутират се актуални и новоутвърдени документи по системите за управление, като Ръководство ILAC-G8:09/2019, Ръководство ILAC G27:07/2019, други документи на ISO, ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB, т.н.

Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Всички цитирани документи са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЛЦПО – www.interproject.bg.  

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Бъдете ЗДРАВИ:  Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

28.05.2020 г.

 

=====================================

 

МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ  СРАВНЕНИЯ

за  2020  год.

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Внимание! Уведомяваме Ви, че поради специфичната обстановка в България относно изпълнението на определени дейности с отложено изпълнеине, Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения стартира практическото изпълнение поетапно в 10-те области за 2020 г. при наличието на внедрен гъвкав подход. По желание на постоянни клиенти от страната, разработена е новата Програма за изпитвания за пригодност за 2020 г. с общо 14 технически проекти – започват да се приемат заявки по всички обявени проекти, като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика. Повече няма да се толерира неспазване на срокове за подаване на докладите, тъй като това води до мултипликационен резултат и в получаването на крайните доклади – предвижда се стриктно спазване на посочените в инструкциите срокове.

Приоритетно се приемат заявки по долуизброените технически проекти, които ще стартират до края на м.август, т.г.:

 • IP-151/2020 „Вода повърхностна“ – по физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики;

 • IP-125/2020 „Вода отпадъчна промишлена“ – по физикохимични характеристики;

 • IP-155/2020 „Въглища черни“ – по физикохимични и термодинамични характеристики;

 • IP-170/2020 „Дизелово гориво“ – по физикохимични и термодинамични характеристики;

 • IP-148/2020 „Перилен прахообразен препарат“- по физикохимични характеристики;

 • Приемат се заявки за участие и по другите технически проекти – ще бъдат обработвани заявките, но изпълнението ще бъде проведено на по-късен етап, съгласно посочените в програмите срокове.

Очакваме Ваши предложения за допълнителни характеристики по горепосочените проекти, както и за бъдещите до 2023 г. На нашия сайт e актуализирана комплексната Програма за периода 2015 г. – 2023 г., като по нея можете да планирате Ваши проекти за следващия 4-годишен период 2020 г. – 2023 г.

От определени проекти ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Очакваме Вашите заявки! Новоразработената Програма за провеждане на изпитвания за пригодност за 2020 г. и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2023 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на настоящата интернет страница на Фирмата. Програмите са представени на нашия сайт.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Поздрави: д-р Марина Георгиева,  15.05.2020 г.

 

======================================

 

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

 

Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че поради специфичната обстановка в България относно провеждането на дистанционни обучения в страната, Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД изпълнява посоченото разпореждане.

Обучението по „Програмата за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.по курсове от №01/2020 до №12/2020 за периода до 30 май, 2020 г. се провеждат чрез дистанционна форма на обучение.

Цена на 3-дневен курс – 225 лв. без ДДС и с 20 % ДДС – 270 лв.; Цена на 2-дневен курс – 190 лв. без ДДС и с 20% ДДС – 228 лв.

След 30 май, 2020 г. курсовете ще бъдат провеждани съгласно правителственото решение, като за сега се предвижда провеждането и на двата варианти – дистанционна и присъствена форма на обучение.

Каним всички участници, завършили дистанционно обучение да присъстват безплатно на аналогичните курсове през второто полугодие на 2020 г., като си носят съответните получени материали. В случай на промяна, изменените лекционни материали ще бъдат предоставени на курсистите.  

Дистанционното обучение включва в последователен порядъкзаявяване на участие, изпращане на проформа-фактура, изпращане на сборник с лекции и практически казуси, диск с методически ръководство и практически казуси, фактура за платена такса, дискусии по интернет, тест и сертификат за участие.

Курсовете включват обсъждане на съществени въпроси по:

 • оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение,

 • специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, разработване на референтни материали за контрол,

 • метрологична проследимост на измерванията, елементи, вериги на проследимост,

 • провеждане на специфични измервания и предоставяне с внедряване на методики за вътрешно калибриране на спектрофотометри, атомно-абсорбционни спектрометри с различни източници на възбуждане, атомно-емисионни спектрометри с ИСП, оптико-емисионни спектрометри, пехаметри, пехайонметри, титратори, кондуктометри, турбидиметри, нефелометри, течни и газови хроматографи, йонхроматографи, други СИ,

 • одитиране на системи за управление, т.н.

Засилено внимание се обръща на разработване, внедряване, актуализиране и одитиране на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012. Дискутират се актуални и новоутвърдени документи по системите за управление, като Ръководство ILAC-G8:09/2019, Ръководство ILAC G27:07/2019, други документи на ISO, ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB, т.н.

Всички цитирани документи – Поканите за курсовете до края на м. Май, 2020 год., от Курс № 01/2020  до Курс № 12/2020, както и актуализирана „Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“, са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЦПО – www.interproject.bg.

Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Приемат се заявки за индивидуално участие или изнесени курсове по желание на клиенти за дати след 15 юни, 2020 г.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg.

Бъдете здрави:  

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

08.04.2020 г.

 

==========================================

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

С удоволствие Ви съобщаваме, че стартира изпълнението на Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г..

Предстои провеждането на нови 41 бр. курса за повишаване на квалификацията от страна на специалистите от лаборатории и органи за контрол, както и други организации през 2020 г.

Ще бъдат обсъждани и дискутирани съществени въпроси по оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение, специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, метрологична проследимост на измерванията, разработване на референтни материали за контрол и методики за вътрешно калибриране, одитиране на системи за управление, т.н. Засилено внимание се обръща на разработване и внедряване на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012 – предстои провеждането на курс за обучение на персонала в медицински лаборатории.

Предстои обсъждане на актуални и новоутвърдени документи по системи за управление, като:

 • Ръководство ILAC-G8:09/2019 относно насоките за правилата за вземане на решения и докладване на съответствие, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

 • Ръководство ILAC G27:07/2019 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

 • Други документи на ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB и т.н.

Приложено Ви представяме Програма за квалификация и  обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.. Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Всички цитирани документи са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЦПО – www.inter-project.bg.

Започват да се приемат заявки за индивидуално участие или изнесени курсове по желание на клиенти, като са планирани 7 /седем/ курса в гр. Бургас, както и курсове в гр. Сандански, гр. Хасково, гр. Монтана, др. – виж приложена „Програма за квалификация и  обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра, безплатен паркинг, 2 зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,  email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави:

Екипа на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

09.01.2020 г.

 

===========================================================================================

ОБУЧЕНИЕ – Новите изисквания в системите за управление

по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,
С удоволствие Ви съобщаваме, че приключи изпълнението на „Програмата за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за първото полугодие, 2019 г.“. Проведени бяха успешно 33 курса с над 450 участници, което потвърждава значителния интерес към повишаване на квалификацията от страна на специалистите от лаборатории и органи за контрол. Дискутирани бяха съществени въпроси по оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение, специфика на пробовземане и изпитване, одитиране на системи за управление, метрологична проследимост на измерванията и т.н. Получени бяха значителен брой положителни отзиви, за наша радост – няма недоволни. Надяваме се да продължим съвместната дейност по обучение и квалификация и през второто полугодие, 2019 г.

Предстои организиране и провеждане на нови 23 курса, които в значителна степен повтарят представените ви тематики и допълнително ще бъдат включени теми относно новите международни и национални изисквания влизащи в сила от месец септември, 2019 година.

До настоящия етап, повечето курсове през м.септември – м.октомври са почти запълнени с потвърдили участници.
Приложено Ви представяме обновената и допълнена „Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2019 г.“. Очакваме и Ваши предложения за нови тематики.

Програмата за обучение може да видите на нашия сайт – www.inter-project.bg.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра (цени – единична стая със закуска – 58 лв, двойна стая със закуски – 78 лв, тройна стая със закуски – 100 лв, ресторант), безплатен паркинг, 2 зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail:d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg
Поздрави: д-р Марина Георгиева, 05.08.2019 г.

 

 

======================================

Уважаеми колеги и приятели,

Приключи успешно при голям интерес СЕМИНАР с международно участие на Лицензирания Център за професионално обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД относно прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Семинара беше организиран съвместно с лектори от Сдружение БУЛЛАБ, EUROLAB и ИА „БСА” и беше част от програмата на Международната асамблея на EUROLAB проведена в гр. Варна от 17.04. до 20.04.2018 год.

Присъстваха над 100 души от акредитирани лаборатории за изпитване, пробовземане и калибриране.

Дискутирани бяха актуалните промени относно структура, съдържание и влияние на промените върху разработваната система за управление. Обсъден и предоставен беше план за действия за прехода, примери за оценка на риска, както и предстоящите промени относно:

ü  Осъвременяване и актуализиране на структурата на стандарта, термините и документите, цитирани в него

ü  Актуализиране, поясняване и разширяване на обхвата на приложение

ü  Разясняване и прецизиране на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност

ü  Определяне на действия за овладяване на рисковете след тяхното идентифициране и оценяване в лабораторната дейност

ü  Поставяне на изисквания към ресурсите, групирани по приложимост в лабораторната дейност

ü  Разширяване на изискванията за осигурявана метрологична проследимост

ü  Прецизиране на дейностите по изпитване и калибриране в отделни части от стандарта като изясняване в последователен ред изпълнението на дейностите  по реализиране на поръчка на клиент

ü  Изясняване и засилване на изискванията към пробовземането, поради влиянието му върху надеждността на резултатите

ü  Поставяне на общи и конкретни изисквания към докладване на резултатите по изпитване, калибриране или вземане на проби/извадки

ü  Нови изисквания към докладване на обявяването на съответствие

ü  Конкретизиране изискванията към управление на данните и информацията, включително – поставяне на специфични изисквания към документи и записи

ü  Въвеждане на възможността за ползване на компютърни системи и валидиран софтуер при извършване на дейностите, включително и за дистанционно предаване на резултати (протоколи) и управление на документи и т.н.

Предлагаме на вашето внимание и снимки от семинара и международната асамблея.

Поради изключително големия интерес и невъзможността на много от заявилите да присъстват на семинара, горепосочените промени предстоят да бъдат обсъждани и на следващите поредни курсове през месец Май и месец Юни 2018 год. с конкретна насоченост към определени действия на новата версия на стандарта и приложението в измервателните дейности.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail:d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

 

 

 

===========================================================================================

Скъпи колеги и приятели,
С удоволствие Ви съобщавам, че приключи успешно плановия надзор на акредитирания Провайдер към Интерпроджект ЕООД от Националния Орган по акредитация на Словакия (SNAS) в периода 18-22.12.2017 г., за което имате и Вие заслуга! Крайната обща оценка е положителна, няма повдигнати несъответствия. Потвърден е нашия акредитиран обхват в 10-те основни области:
1. Води натурални
2. Отпадъчни води
3. Храни от растителен произход 
4. Храни от животински произход
5. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки
6. Твърди горива
7. Течни горива
8. Текстил и текстилни изделия
9. Козметични и битови химични продукти
10. Почви
Благодарим на всички за съдействието и компетентното участие в проектите, както и за участието при директните срещи със словашките одитори!
Весели празници, много щастие и любов!
от
ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
София 1164
бул. Джеймс Баучер № 28, ет.1
Тел.: +359 882 121 245
GSM: +359 884 771 028