Представяне

Home / Представяне

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е с основни насоки на действие: консултантска дейност, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството; професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на работа.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите.

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността, ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на нацията.

Нашата визия за бъдещето. Развитието на фирмата като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение, с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.

РЪКОВОДСТВО НА ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДИРЕКТОР  –  инж. Павел Янев

ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ  –  икономист Елена Кръстева

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ: 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА: Центърът за Професионално Обучение към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ООД е с придобита Лицензия № 2015121223 на НАПОО от 01.07.2015г.

От септември 2015г. ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД има сключено Споразумение с АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии за професионално обучение.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е лицензиран от НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение) към Министерство на образованието под лицензия № 2015121223. НАПОО е единствената институция в България,  предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Държавните документи, които издава ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД са въз основа на гореспоменатата лицензия и са според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в България. Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са:

 • Удостоверение за професионално обучение – за обучение по част от професия, образец № 3-37
 • Свидетелство за професионална квалификация, образец № 3-54.

Тези два документа имат водни знаци и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 1. Навършени 16 години
 2. Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас
 3. Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност

ЗАПИСВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Необходими документи, които следва да бъдат представени при записване в курс за професионално обучение:

 1. Документ за самоличност
 2. Заявление за записване в курс за професионално обучение
 3. Копие от документ за  завършено средно или висше образование
 4. Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
 5. Две актуални снимки за придобиване на степен на квалификация, една снимка – за част от професия
 6. Договор за обучение /сключен между центъра и обучаемият за съответния курс/
 7. Заплащане на обучението – представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

ИЗВАДКА ОТ РЕГИСТЪРА  НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Лицензия No.: 2015121223 / 01.07.2015
Наименование: ЦПО към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ООД
Населено място: София, общ. Столична, обл. София-град
Пощенски код: 1164
Адрес на управление: кв. Гоце Делчев бл. 40, вх. А, ет. 4
Представляващо лице: Елена Кирилова Кръстева
Телефон – основен: 0882 121 245
Телефон: 0884 771 028
Електронна поща: info@inter-project.bg

 

 ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Е ЛИЦЕНЗИРАН КЪМ НАПОО С ЛИЦЕНЗИЯ № 2015121223

И ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Код Професия Код Специалност Степен
1 2 3 4 5
345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство 3
346010 Офис-мениджър 3460101 Бизнес – администрация 3
522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и апарати 3
5220109 Електрически инсталации 3
524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства 3
5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства 3
541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 3
621030 Растениевъд 621030 Полевъдство 2
6210308 Растителна защита 2
621060 Фермер 6210601 Земеделец 2
621140 Агроеколог 6211401 Агроекология 3
623040 Лесовъд 6230401 Горско стопанство 2
623060 Работник в горското стопанство 6230601 Лесокултурни дейности 1
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството 3
811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството 3
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 3
8110603 Кетъринг 3
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време 3
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация 3
851010 Еколог 8510101 Екология и опазване на околната среда 3