Професии и специалности

Home / Професии и специалности

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)

Лицензия № 2015121223/2015

 

 

 

I.Професионално направление Администрация и управление, код 345

1. Професия Икономист, код 345120
1.1.Специалност Земеделско стопанство, код 3451203,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

II.Професионално направление Секретарски и административни офис дейности, код 346

2. Професия Офис-мениджър, код 346010
2.1.Специалност Бизнес – администрация, код 3460101,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

III.Професионално направление Електротехника и електроника, код 522

3. Професия Електротехник, код 522010
3.1.Специалност Електрически машини и апарати, код 5220101,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

3.2.Специалност Електрически инсталации, код 5220109,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

IV.Професионално направление Химични продукти и технологии, код 524

4. Професия Лаборант, код 524040
4.1.Специалност Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства, код 5240401,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

4.2.Специалност Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства,                  код 5240402,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

V.Професионално направление Хранителни технологии, код 541

5. Професия Техник-технолог по качеството на храни и напитки, код 541060
5.1.Специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, код 5410601,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

VI.Професионално направление Растениевъдство и животновъдство, код 621

6.1.  Професия Растениевъд, код 621030
6.1.1.  Специалност Полевъдство, код 6210302,

степен на професионална квалификация – ВТОРА

6.1.2.  Специалност Растителна защита, код 6210308,

степен на професионална квалификация – ВТОРА

6.2.  Професия Фермер, код 621060
6.2.1.  Специалност Земеделец, код 6210601,

степен на професионална квалификация – ВТОРА

6.3.  Професия Агроеколог, код 621140
6.3.1.  Специалност Агроекология, код 6211401,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

VII.Професионално направление Горско стопанство, код 623

7.1.   Професия Лесовъд, код 623040
7.1.1.  Специалност Горско стопанство, код 6230401,

степен на професионална квалификация – ВТОРА

7.2.   Професия Работник в горското стопанство, код 623060
7.2.1.  Специалност Лесокултурни дейности, код 6230601,

степен на професионална квалификация – ПЪРВА

 

VIII.Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код 811

8.1.  Професия Хотелиер, код 811010
8.1.1.  Специалност Организация на хотелиерството, код 8110101,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

8.2.  Професия Администратор в хотелиерството, код 811020
8.2.1.  Специалност Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110201,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

8.3.  Професия Ресторантьор, код 811060
8.3.1.  Специалност Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110601,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

8.3.2.  Специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения,              код 8110602,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

8.3.3.  Специалност Кетъринг, код 8110603,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

IХ.  Професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

9.1.  Професия Организатор на туристическа агентска дейност, код 812010
9.1.1.  Специалност Организация на туризма и свободното време, код 8120101

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

9.2.  Професия Аниматор в туризма, код 812040
9.2.1.  Специалност Туристическа анимация, код 8120402

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

Х.  Професионално направление Технологии за опазване на околната среда, код 851

10.1.   Професия Еколог, код 851010
10.1.1.  Специалност Екология и опазване на околната среда, код 8510101,

степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 

    Програмен Координатор:   икономист Елена Кръстева

    GSM: 0889 601 090, e-mail: angelova.projectmp@gmail.bg