ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
<p style="text-align: justify;">„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД предлага на своите клиенти широко портфолио от услуги, осигуряващи спокойствие и увереност на кандидатите, че техните инвестиционни идеи ще получат своята реализация чрез съфинансиране по структурните фондове.</p> <p style="text-align: justify;">Услугите, извършвани от екипа на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД включват:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Постоянно наблюдение и анализ на актуалните възможности за безвъзмездно финансиране с европейски средства;</li> <li><strong>Безплатна</strong> първоначална консултация за определяне на възможностите за кандидатстване и предоставяне актуална информация относно конкретните изисквания и процедури по реализация на проекта;</li> <li>Обсъждане идеи на клиента и анализ на бизнес процесите във фирмата, която ще кандидатства за финансиране, през призмата на изискванията на конкретната мярка/процедура по съответната оперативна програма;</li> <li>Разработване на предпроектни проучвания и бизнес планове за целите на кандидатстването по европейските оперативни програми и според съответните нормативни изисквания;</li> <li>Подготовка на цялата необходима документация за кандидатстване според изискванията на финансиращата програма;</li> <li>Защита на инвестиционния проект пред отговорните институции;</li> <li>Помощ (при необходимост) за осигуряване на необходимото съфинансиране на проекта от страна на клиента;</li> <li>Изготвяне на документи за промяна на договора или анексирането му, както и за получаване на авансово, междинно и окончателно безвъзмездно плащане.</li> <li>Управление и мониторинг на одобрените проекти до тяхната окончателна реализация в съответствие със специфичните изисквания и правила.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Независимо дали все още се колебаете или вече сте решили да кандидатствате по някоя от оперативните програми на ЕС, консултантите на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД напълно безплатно ще ви предоставят информация за всички отворени мерки/процедури към настоящия момент, ще ви осведомят дали сте допустим кандидат и дали дейностите, които планирате да извършвате, подлежат на субсидиране. Ще бъдете информирани за размера на безвъзмездната помощ и крайния срок за кандидатстване, както и за документите, които следва да бъдат окомплектовани. А ако решите да ни се доверите, ние ще бъдем до вас по целия път от първоначалната идея до нейното практическо осъществяване.</p> <p style="text-align: justify;">Оперативните програми, по които можете да получите компетентна консултация от страна на нашите експерти, са следните:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”</li> </ol> <p style="text-align: justify;">Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. България, както и останалите държави — членки на ЕС, също формулира свои национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г.;</li> <li>намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР. Анализът към 2012 г. от Споразумението за партньорство показа нуждата през следващия програмен период България да положи значителни усилия, за да постигне заложените цели. Равнището на заетост за населението между 20 и 64-годишна възраст е 63% при цел от 76%, а в сравнение с базовата 2008 г., през 2010 г. броят на хората в бедност е нараснал с над 41 хиляди души. Отчитайки тези предизвикателства, стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>По-висока и по-качествена заетост;</li> <li>Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;</li> <li>Модернизиране на публичните политики.</li> </ul> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”</li> </ol> <p style="text-align: justify;">Стратегията на ОПИК 2014-2020 г., като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020”:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;</li> <li>устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;</li> <li>приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">ОПИК 2014-2020 г. пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж. Подкрепата по ОПИК 2014-2020 г. е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.</p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li>ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li>Засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите:</li> </ul> <p style="text-align: justify;">- Укрепване на инфраструктурата, необходима за научно-изследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научно-изследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа;</p> <p style="text-align: justify;">-  Насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за научноизследовате лска и развойна дейност и сектора на висшите учебни заведения, по-специално поощряване на инвестициите в разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии, на социалната иновация, екоиновациите и приложенията за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на изграждането на мрежи, на клъстерите и на отворените иновации посредством интелигентна специализация и подпомагане на технологичните и приложните научни изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство, по-специално в ключови базови технологии, както и разпространението на технологии с общо предназначение.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот:</li> </ul> <p style="text-align: justify;">- Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващоформал ни, неформални и неофициални процеси на изучаване за повторно включване в образователната и обучителната система;</p> <p style="text-align: justify;">- Подобряване на качеството, ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по- специално за групите в неравностойно положение;</p> <p style="text-align: justify;">- Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции;ентрове на компетентност, по- специално центрове, които са от интерес за Европа;</p> <p style="text-align: justify;">- Подобряване на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за чиракуване.</p> <p style="text-align: justify;">- Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции;ентрове на компетентност, по- специално центрове, които са от интерес за Европа.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация:</li> </ul> <p style="text-align: justify;">- Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост;</p> <p style="text-align: justify;">- Социално- икономическа нтеграция на маргинализирани общности като ромите.</p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li>ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li>Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;</li> <li>Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства;</li> <li>Улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед наувеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;</li> <li>Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;</li> <li>Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;</li> <li>Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;</li> <li>Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ!</strong></p>
АКРЕДИТИРАН ПРОВАЙДЕР
АКРЕДИТИРАН ПРОВАЙДЕР
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД предлага на своите клиенти широко портфолио от услуги, осигуряващи спокойствие
Read More
АКРЕДИТИРАН ПРОВАЙДЕР
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИРАН ЦПО