ЗА НАС

Home / ЗА НАС

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е една от водещите български консултантски компании с доказана експертиза в областта на управленското консултиране.

Портфолиото на дружеството включва следните основни дейности:

›Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти финансирани чрез програми на Европейския съюз, Национални финансови инструменти и други финансови институции;

›Организиране и провеждане на технически проекти за междулабораторни сравнения от Акредитиран Провайдер;

Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международните стандарти – ISO;

›Организиране и провеждане на обучения от лицензиран център за обучения;

›Изработка на стратегически документи.

Екипът на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД извършва консултантска дейност по изготвяне на инвестиционни проекти, укрепване на лабораторната инфраструктура в страната, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството в лаборатории и органи за контрол, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти. Експерти на дружеството провеждат метрологично осигуряване на измерванията; организиране и провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения;  разработване, производство, утвърждаване и продажба на еталони;  разработване и валидиране на методи за калибриране на средства за измерване; контрол на условията на работна и околна среда; проверка за функционална годност на техническите средства; обучения и квалификация на лабораторния персонал, организиране и провеждане на изпитвания за пригодност и други.

  

От 2013 г. компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008, а от 2023 г. е сертифицирана по ISO 9001:2015.

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД членува в техническите комитети на Българския институт за стандартизация (БИС) и участва в работата на ТК 28 „Метрология“ и ТК 34 „Качество“.

Подходът ни се основава на предлагането на практични и ефективни решения. Клиентите ценят способността ни да разбираме и удовлетворяваме техните потребности като отчитаме нуждите и изискванията на всички заинтересовани страни, ангажирани в един проект.

В нашата работа винаги се стремим клиентите ни да получат най-добрите възможни резултати.

 

 

====================================================================================================

====================================================================================================

====================================================================================================