НОВИНИ

Home / НОВИНИ

Провеждане на изпитвания за пригодност, междулабораторни сравнения през второто полугодие на 2023 тодина

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол, Организации,

Скъпи приятели,

 

Акредитираният Провайдер (Сертификат за акредитация № 526/T-007/11.11.2020г., актуализиран 29.09.2022 г., валиден до 11.11.2025 г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба/SNAS) в изпълнение на утвърдената Програма за изпитвания за пригодност за 2023 г. с общо 15 технически проекти все още приема заявки за 8-те проекта за второто полугодие, най-късно до 20 септември, 2023 год., както следва:

 

 1. IP-MMP-63/2023 „Кайма телешка“ – 2 нива, 11 физикохимични и микробиологични характеристики;

 2. IP-WW-153/2023 „Вода отпадъчна производствена“ – 23 физикохимични характеристики;

 3. IPGGP-192/2023 „Фуражи“  –  29 физикохимични характеристики;

 4. * IPSLS-149/2023 “Почва планинско ливадна“ –  21 физикохимични и радионуклиди характеристики;

 5. IP-BSED-133/2023 „Eнергийна  напитка“  – 10 физикохимични характеристики;

 6. * IP-GGP-150/2023 “Кафе“  –  3 нива, 21 физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики;

 7. * IPCDPC-173/2023 “Шампоан детски от липа и лайка“ – 2 нива, 12 физико-химични и микробиологични характеристики;

 8. IP-SFG-220/2023 „Гипс“  – 10 физикохимични характеристики.

 

Пробите ще бъдат разпращани през м. Септември, 2023 год.

Заявяването за участие в горепосочените Технически Проекти се реализира чрез регистриране на официални заявки с подпис и печат на Ръководителя на лабораторията.

При изявено желание, получавате Удостоверение за включване в даден ТП.

 

Техническият Проект за междулабораторно сравнение обозначен със звездичка приключва с разработване и утвърждаване на матричен референтен материал/МРМ (изследвана хомогенност, доказана стабилност за определен период) със сертификат за целите на контрол точността на резултатите от измерване и валидиране и/или верифициране на методи за изпитване.

Образецът MРM се предоставя със сертификат. 

 

Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи.

Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост, както и нови характеристики в ТП.

Приемаме предложения за нови технически проекти или допълнителни характеристики по обявените проекти.

 

Приключи изпълнението на предвидените за първото полугодие на 2023 год. 7 бр. технически проекти, като по първите 6 бр. са разпратени докладите, а по последния 7-ми ТП за газови смеси се обработват резултатите.

Благодарим на всички участници за качествените резултати!

 

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти – ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Програмите се намират на интернет-страницата наИНТЕПРОДЖЕКТ“ ЕООД – www.inter-project.bg. 

 

Очакваме Вашите своевременни заявки!!!

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави:

Екипът на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

25.08.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––

 

О Б У Ч Е Н И Я

за

Микробиологични и сензорни/органолептични анализи

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол, Организации,

Скъпи приятели,

 

Поради получаване на многократни запитвания за предстоящите през настоящата година курсове от общ и специализиран характер, Лицензираният Център за професионално обучение/ ЛЦПО (Лицензия № 2015121223 на НАПОО/01.07.2015г.),  актуализира Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2023 г.“, съдържа информация за провеждане на 50 бр. курсове през 2023 година в гр. София и гр. Варна.

По нея имате възможност да планирате програмите си за обучение през 2023 г.! Програмата е качена на настоаящятя интернет страницата – www.interproject.bg.

Приемат се заявки за всички курсове с присъствено обучение, обучение чрез обявена платформа или дистанционно участие за 2023 г.

За м. Септември, 2023 год. е обявен специализиран 2-дневен курс по актуални новости в микробиологичните лаборатории, като се предвижда доц. д-р Росица Еникова да разясни детайлно изискванията относно внедряването в измервателната практика на Ръководство на EURACHEM за акредитация на микробиологични лаборатории, трето издание, 2023 г., както и други актуални документи и практически занимания по микробиология на храни и води.

Поканата за посочения 2-дневен курс № 7-Б/2023, 19-20 септември 2023 год. е качена на интернет страницата на фирмата.

Горепосоченият курс ще бъде повторен през м. Октомври, 2023 год. в 3-дневна форма с допълнителни модули и практически заничания.

Поканата за посочения 3-дневен курс № 7-А/2023, 25-27 октомври, 2023 год., е качена на интернет страницата на фирмата.

 

През 2022 г. е утвърдено Ръководство ЕА-4/09 G:2022Указания на ЕА за акредитиране на сензорни изпитвателни лаборатории”, касаещо уточняване обхвата на акредитиране на лаборатория за целите на контрол на качеството за съответствие със спецификациите на продукта, качество на продукта, класификация на продукта, преформулиране на продукта, изследване на трайността на продукта, сравняване на продукта, картографиране на продукта, потенциал за разваляне и лош мирис/вкус, други причини. Курсовете са проведени или се провеждат в периода м. Април, м. Юни, м. Ноември, 2023 год.

Горепосочените изисквания се разглеждат детайлно в курсове с поредни № 08-А/2023 и № 39-А/2023 като основен модул за сензорните оценители. Техническата компетентност на персонала при изпитване е свързана с използваните еталони, резултатите от проведени междулабораторни сравнения, осъществения вътрешен контрол върху качеството на предлаганите услуги по изпитване. Анализират се изискванията и методите за сензорните/ органолептичните изпитвания на групи обекти/продукти, практическите аспекти при анализ и оценка на резултатите от изпитването, особеностите на манипулирането с горепосочените групи обекти.

Курсът е надстроен с по-високите изисквания към панелния лидер в сензорния анализ – еднодневни курсове № 08-Б/2023 и № 39-Б/2023, като курсовете са свързани с изграждане на подходящи условия и персонал за провеждане на сендорните/органолептичните анализи. Курсът акцентира върху обучението на ръководители на лаборатории, изпитватели, метролози за нуждите на лабораториите. ISO 13300-2:2006 дава насоки за набиране и обучение на ръководители на панели. В допълнение, той описва основните дейности и отговорности на лидера на панела за сензорен анализ.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Поздрави:

Екипът на

«ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

25.08.2023 г.

==================================================

Програми за

провеждане на изпитвания за пригодност, междулабораторни сравнения

и обучения за 2023 г.

 

 

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол и Организации,

 

Акредитираният Провайдер (Сертификат за акредитация № 526/T-007/11.11.2020г., валиден до 11.11.2025 г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба/SNAS) публикува на настоящата интернет страница актуализираната Програма за изпитвания за пригодност за 2023 г. с общо 15 технически проекти.

Другата перспективна Програма за периода 2015 г. – 2026 г. също е публикувана на настоящата интернет страница на фирмата.

Всеки може да направи заявки по тях, но заплащането може да се извърши до стартиране на проектите в съответната година.

Заявяването за участие в Техническите Проекти се реализира чрез регистриране на заявките, като молим да подадете своевременно своите регистрационни карти най-късно до 10 дни преди стартиране на ТП с цел предвиждане на необходимия материал.

КОЛЕГИ, МОЛЯ ВИ НАПРАВЕТЕ ЗАЯВЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ВИ ПРОЕКТИ ПО-РАНО, ЗА ДА СЕ ПЛАНИРА СВОЕВРЕМЕННО ПРОЕКТА.

При изявено желание, получавате Удостоверение за включване в даден ТП.

За първото полугодие, 2023 г. ще стартират 6 технически проекти, като се приемат заявки за участие в тях. Пробите ще бъдат разпращани в периода м. Май – м. Юни, т.г., както следва:

 1. IP-TT-201/2023 *Текстил защитно  предназначение,  10 физико- химични и механични характеристики;

 2. IP-UW-199/2023 Подземни води (изворни) – 5 нива, 24 физикохимични, микробиологични, сензорни и радионуклиди характеристики

 3. IP-BAB-144/2023 *Вино червено сухо „Каберне совиньон” – 23 физикохимични характеристики;

 4. IP-SFC-205/2023 *Въглища черни – 6 физикохимични характеристики;

 5. IP-LAC-164/2023 *Бензин – 19 физикохимични характеристики;

 6. IP-LFL-172/2023 *Грес (смазка) – 8 физикохимични характеристики.

Техническият Проект за междулабораторно сравнение обозначен със звездичка приключва с разработване и утвърждаване на матричен референтен материал/МРМ (изследвана хомогенност, доказана стабилност за определен период) със сертификат за целите на контрол точността на резултатите от измерване и валидиране и/или верифициране на методи за изпитване. Образецът MРM се предоставя със сертификат. 

Останалите 9 технически проекти стартират в началото на второто полугодие! Пробите ще бъдат разпращани през м.септември, т.г. За тях също се приемат заявка, както следва:

 1. IP-MMP-63/2023 Кайма телешка – 2 нива,  11 физикохимични и микробиологични характеристики;

 1. IP-WW-153/2023 Вода отпадъчна производствена – 23 физикохимични характеристики;

 2. IPGGP-192/2023 Фуражи  –  29 физикохимични характеристики;

 3. IPSLS-149/2023  *Почва планинско ливадна  –  21 физикохимични и радионуклиди  характеристики;

 1. IP-BSED-133/2023 Eнергийна  напитка  – 10 физикохимични характеристики;

 2. IP-GGP-150/2023 *Кафе  –  3 нива, 21 физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики

 1. IPCDPC-173/2023 *Шампоан детски от липа и лайка – 2 нива, 12 физико-химични и микробиологични характеристики;

 1. IP-SFG-220/2023 Гипс  – 10 физикохимични характеристики;

 2. IP-MLKP-226/2023 Сурово краве мляко 9 физикохимични характеристики.

 

Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост, както и нови характеристики в ТП. Приемаме предложения за нови технически проекти или допълнителни характеристики по обявените проекти.

 

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти – ползвате 20 % отстъпка в общата цена. Програмите се намират на интернет-страницата на

публикува на настоящата интернет страница на ИНТЕПРОДЖЕКТ“ ЕООД – www.inter-project.bg.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.


 

О Б У Ч Е Н И Я

 

 

 

Поради получаване на многократни запитвания за предстоящите през настоящата година курсове от общ и специализиран характер, Лицензираният Център за професионално обучение/ЛЦПО (Лицензия № 2015121223 на НАПОО/01.07.2015г.) публикува на настоящата интернет страница актуализираната Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2023 г.“, съдържаща информация за провеждане на 50 бр. курсове през следващата година в гр. София и гр. Варна.

По нея имате възможност да планирате програмите си за обучение през 2023 г.!

Приемат се заявки за всички курсове с присъствено обучение, онлайн обучение чрез платформа или дистанционно участие за 2023 г.

През периода 2021 г. – 2023 г. са утвърдени множество документи и ръководства на ILAC, EA, Eurachem и други международни организации, които ще бъдат дискутирани и разяснени подробно в лекциите по отделните курсове от Програмата (цитирани са техните идентификации).

Обръщаме специално внимание на нови актуални тематики:

 • Внедряване на изискванията по новоутвърденото ръководство ЕА-4/09 G:2022Указания на ЕА за акредитиране на сензорни изпитвателни лаборатории”, касаещо уточняване обхвата на акредитиране на лаборатория за целите на контрол на качеството за съответствие със спецификациите на продукта, качество на продукта, класификация на продукта, преформулиране на продукта, изследване на трайността на продукта, сравняване на продукта, картографиране на продукта, потенциал за разваляне и лош мирис/вкус, други причини. Посочените изисквания се разглеждат детайлно в курсове с поредни № 08-А/2023 и № 39-А/2023 като основен модул за сензорните оценители. Курсът е надстроен с по-високите изисквания към панелния лидер в сензорния анализ – еднодневни курсове № 08-Б/2023 и № 39-Б/2023, като курсовете са свързани с изграждане на подходящи условия и персонал за провеждане на сендорните/органолептичните анализи.  

 • Внедряване на изискванията по новоутвърденото ръководство ILAC-G24:2022 Указания за определяне на интервалите на калибриране на средствата за измерване, касаещо уточняване обхвата и начина за определяне на интервалите на рекалибриране. Посочените изисквания се разглеждат детайлно в курсове с поредни №№ 04/2023, 10/2023, 13/2023, 16/2023, 17/2023, 18/2023, 24/2023, 31/2023, 33/2023, 34/2023, 35/2023, 36/2023, като водят до промени в процедурите за управление на техническите средства. Горепосоченото ръководство се дискутира и в поредицата курсове №№ 01/2023, 09/2023, 19/2023, 28/2023 относно актуализиране за системата за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

 • Внедряване на актуалните изисквания по новоутвърдения БДС EN ISO 16140-3:2021 “Микробиология на хранителната верига. Валидиране на методи. Част 3: Протокол за проверка на референтни методи и валидирани алтернативни методи, прилагани в една лаборатория“. Посоченият стандарт ще бъде дискутиран от доц. д-р Росица Еникова, дм, в два поредни курсове 07/2023 и 14/2023 на четири различни дати в гр. София. Стандартът касае проверката на методите за откриване и/или изброяване на микроорганизми, като се обръща специално внимание на прилагането на референтен/алтернативен метод в лабораторията на потребителя и проверка на референтен/алтернативен метод, като се използват елементи, включени в обхвата на метода и изпитвани рутинно, но не изпитвани в първоначалното изследване за валидиране.

 • Коментират се в различни курсове новоутвърдени ръководства и проекти на стандарти, включително и някои дискусионни позиции на EA-4/02M:2022, EA-4/18G:2021, ILAC-P14:09/2020, ILAC-G17:01/2021, ILAC G27:07/2019 и други НТД, касаещи количествени и качествени методи.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg.

 

  Поздрави:

  Екипът на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД, 

  25.04.2023 г.

 

==========================================================================

КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпращаме своите най-добри благопожелания по случай настъпването на коледните и новогодишни празници! В тези празнични дни бихме искали да подчертаем динамичното развитие на дейността на ИНТЕПРОДЖЕКТ ЕООД през последните години и превръщането му във фактор на територията на Р. България и не само.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

През изминалата година от нашия екип с Ваша помощ бяха реализирани 51 обучения и 17 технически проекта за МЛС благодарение на взаимното доверие и уважение. И занапред ще вървим в тази посока, като развиваме и неизползвания потенциал в тези и други области.

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД и лабораториите и органите за контрол ще продължат да отварят нови успешни страници в дългогодишното си приятелство.

Последните години, изпълнени с много трудности, за пореден път доказаха, че никой не може да се справи сам.

Само с общи усилия ще вървим напред!

Честити празници!

Екипът на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД,

Ви пожелава Весела Коледа и щастлива Нова 2023 година изпълнена с незабравими моменти.

==========================================================================

 

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории и Организации,

Поради получаване на многократни запитвания за провеждане на специализирани микробиологични курсове и специфичните изисквания при прилагане на новоутвърдения стандарт БДС EN ISO 16140-3:2021Микробиология на хранителната верига. Валидиране на методи. Част 3: Протокол за проверка на референтни методи и валидирани алтернативни методи, прилагани в една лаборатория (ISO 16140-3:2021), уведомяваме Ви, че през 2023 г. ще се проведат четири поредни курса, свързани с валидирането на микробиологичните методи с лектор доц. д-р Росица Еникова, дм. Същата е преводач на посочения стандарт и преподавател в курсовете.

Моля, обърнете внимание на следните курсове:

 → Курс 07/2023Микробиологичните лаборатории – актуални тенденции при изпитване на води, храни от растителен и животински произход, козметични и битови химични продукти съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Оценка на риска. Метрологична проследимост, стратегия на измерванията, бюджети на неопределеността. Валидиране на методи по най-актуалните изисквания на БДС EN ISO 16140-3:2021 и други методи. Техническа компетентност при аналитичните процедури, методи и средства за измерване.“, период на провеждане29-31.03.2023, 25-27.10.1023, гр. София;

 → Курс 14/2023 „Пробовземане на храни от растителен и животински произход, вина, спиртни напитки, безалкохолни и високоенергийни напитки, козметични и битови химични продукти от лаборатории за физикохимични и микробиологични изпитвания съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Манипулиране с обектите на изпитване. Осигуряване качеството на пробовземане съгласно Наредба № 7/2020 и други нормативни документи, математико-статистическа оценка на приноса, неопределености, разработване на програма. Валидиране на методи по най-актуалните изисквания на БДС EN ISO 16140-3:2021 и други методи, процедури, технически записи.“, период на провеждане:  28-30.06.2023, 18-20.10.2023,  гр. София.

Стандартът касае проверката на методите за откриване и/или изброяване на микроорганизми, като се обръща специално внимание на прилагането на референтен/алтернативен метод в лабораторията на потребителя и проверка на референтен/алтернативен метод, като се използват елементи, включени в обхвата на метода и изпитвани рутинно, но не изпитвани в първоначалното изследване за валидиране. Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

Програмата се намира на интернет-страницата на ИНТЕПРОДЖЕКТ ЕООД – www.inter-project.bg. Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави:

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД, 

23.12.2022 г.

==========================================================================

 

Уважаеми колеги и приятели,

Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол и Организации,

Поради получаване на многократни запитвания за предстоящите през следващата година проекти, Лицензираният Център за професионално обучение/ ЛЦПО (Лицензия № 2015121223 на НАПОО/01.07.2015г.) публикува на интернет страницана на фирмата(www.inter-project.bg), новата Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2023 г.“, съдържаща информация за провеждане на 41 бр. курсове през следващата година в гр. София и гр. Варна.

По нея имате възможност да планирате програмите си за обучение през 2023 г.!

Продължава изпълнението и на Програмата за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2022 г.“ (виж на сайта), като поканите за отделните курсове са качени на сайта на фирмата. Считано от 20 май, т.г. започнаха присъствените курсове на място в ЦПО, гр.София и гр. Варна, като продължи и другата форма на обучение – дистанционно. Приемат се заявки и за двата вида на обучение, като цените са различни. През 2021 г. – 2022 г. са утвърдени нови 12 ръководства на ILAC, EA, Eurachem, които ще бъдат дискутирани и разяснени подробно в лекциите по отделните курсове от Програмата (цитирани са техните идентификации). Приемат се заявки за всички курсове с дистанционно участие за 2022 г. и 2023 г.

 

ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ 

Акредитираният Провайдер (Сертификат за акредитация № 526/T-007/11.11.2020г., валиден до 11.11.2025г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба/SNAS) публикува на интернет страницана на фирмата(www.inter-project.bg) Програмата за изпитвания за пригодност за 2023 г. с общо 16 технически проекти. Другата перспективна Програма за периода 2015 г. – 2026 г. можете да я свалите също от от сайта на фирмата. Всеки може да направи заявки по тях, но заплащането ще бъде извършено след старниране на проектите в съответната година. Заявяването на участие в горепосочените Технически Проекти се реализира чрез регистриране на заявките, като молим да подадете своевременно своите регистрационни карти най-късно до 10 дни преди стартиране на ТП с цел предвиждане на необходимия материал.

Колеги, моля Ви направете планирането на необходимите ви проекти, за да можете своевременно да заявите участие. През настоящата 2022 г. срещнахме значителни проблеми със закъснялото заявяване. Например, наложи се да изготвяме 4 поредни доклада за питейната вода след включване на нови лаборатории! Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост. При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти – ползвате 20 % отстъпка в общата цена. Програмите се намират на интернет-страницата на Интепроджект ЕООД – www.inter-project.bg. 

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45, 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави:

Екипът на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

12.12.2022 г.

 

================================================================================

Уважаеми колеги и приятели,

Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол и Организации,

Празниците отминаха, настъпи време за работа!

С удоволствие Ви съобщаваме, че предходната година приключи успешно за екипа на „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД въпреки тежката здравна и икономическа ситуация.

Реализирани са всички дейности, заложени в обхвата на фирмата, като:


 • Лицензираният Център за професионално обучение (Лицензия № 2015121223 на НАПОО/01.07.2015г.) е провел около 320 курса с над 1000 участника – включени са курсовете по редовната „Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2021 г.“, частни курсове към фирми на място, и особено актуално – за организации по Проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, финансиран по Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г“.

Разработена е Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2022 г.“, като поканите за отделните курсове ще бъдат обявени на сайта до няколко дни.

През 2020 г. – 2021 г. са утвърдени нови 8 ръководства на ILAC, EA, Eurachem, които ще бъдат дискутирани и разяснени подробно в лекциите по отделните курсове от Програмата (цитирани са техните идентификации).


 • Преакредитираният Провайдер (Сертификат за акредитация № 526/T-007/ 11.11.2020г., валиден до 11.11.2025г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба/SNAS) е провел и приключил успешно 15 бр. Технически Проекти с над 140 лаборатории-участници в 10-те акредитирани области при наличието на утвърден гъвкав обхват.

Разработени са “Програма за провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения за 2022 г.“, както и общата “Програма за провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения за периода 2015 г. – 2025 г.“. По искане на наши клиенти, Програмата обхваща и периода до 2025 г. с цел планиране участието за последващите 4 г.


 • Центърът за производство на матрични референтни материали (ЦПМРМ) е произвел общо 55 типа МРМ, от които 9 бр. през 2021 г., като същите са посочени със сертифицираните си стойности и разширени неопределености в актуализирания Регистър на утвърдените типове матрични референтни материали”.


 • Консултантските екити са разработили и внедрявали общо около 20 бр. системи за управление в лаборатории, органи за контрол и организации, активно са участвали в дейността на национални и международни организации, консултирали са редица клиенти в страната и чужбина.


Очакваме Вашите предложения относно допълване Програмата за обучение с нови курсове или актуализиране на Програмата за изпитване за пригодност с нови технически проекти по продукти или характеристики!!!  

Със звездичка са обозначени проектите, по които ще бъдат разработени матрични референтни материали с безвъзмездно предоставяне на участниците в съответния проект. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост. При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Програмите се намират на интернет-страницата на Интепроджект ЕООД – www.inter-project.bg. 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 121 245; 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави:

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД

10.01.2022 г.

================================================================================

В А Ж Н О

Провеждането на квалификационни курсове (обучения) съгласно изискванията на новите ръководства на международната организация на акредитираните лаборатории  ILAC-G17:01/2021, ILAC-G18:12/2021 и новите документи на европейската акредитация EA-4/02 M: 2021, EA-4/18 G: 2021 стартира от месец януари 2022 г., вече се приемат заявки за участие в курсовете.

 

10.01.2022 г.

========================================================================

ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ

 

чрез

 

МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ  СРАВНЕНИЯ

 

за  2021  год.

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Ръководството на Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви напомня относно получаването на новия Сертификат за акредитация № 526/T007/11.11.2020г., валиден до 11.11.2025г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS). Провайдерът е успешно преакредитиран за последващия период от 5 години в 10-те области при наличието на внедрен гъвкав подход. В приложение се представя получения Сертификат за акредитация от SNAS.

На интернет страницата на фирмата – www.inter-project.bg, може да намерите актуализираната Програма за изпитвания за пригодност за 2021 г. с общо 19 технически проекти и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2024 г.

Все още се приемат допълнителни предложения за нови обекти и характеристики. Със звездичка са обозначени проектите, по които ще бъдат разработени матрични референтни материали с безвъзмездно предоставяне на участниците в съответния проект. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост.

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

В настоящия момент приоритетно се приемат до 10 май, т.г. заявки за първите 12 бр. технически Проекти, които стартират през м. Май – м. Юни, т.г., както следва:

 1. Технически проект № IP-177/2021 „Вода повърхностна“ по общо 22 бр. физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики, цена 520 лв плюс ДДС

 2. Технически проект № IP-152/2021 „Вода отпадъчна“ по общо 10 бр. физикохимични, характеристики, цена 540 лв плюс ДДС

 3. Технически проект № IP-184/2021 „Маслодайни семена“ по общо 9 бр. физикохимични характеристики, цена 620 лв плюс ДДС

 4. Технически проект № IP-191/2021 „Чай билков по общо 17 бр. физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики, цена 620 лв плюс ДДС

 5. Технически проект № IP-181/2021 „Брашно „Добруджа (тип 700)“ по общо 7 бр. физикохимични характеристики, цена 560 лв плюс ДДС

 6. Технически проект № IP-183/2021 „Пчелен полифлорен мед по общо 9 бр. физикохимични характеристики, цена 600 лв плюс ДДС

 7. Технически проект № IP-195/2021 „Пастет с гъши дроб по общо 14 бр. физикохимични характеристики, цена 560 лв плюс ДДС

 8. Технически проект № IP-146/2021 „Текстил памучен по общо 13 бр. физикохимични и механични,  цена 600 лв плюс ДДС

 9. Технически проект № IP-197/2021 „Текстил с покритие“ по общо 4 бр. физикохимични и механични,  цена 300 лв плюс ДДС

 10. Технически проект № IP-159/2021 „Крем за бръснене по общо 13 бр. физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики, цена 650 лв плюс ДДС

 11. Технически проект № IP-142/2021 „Биодизел“ по общо 9 бр. физикохимични характеристики, цена 810 лв плюс ДДС

 12. Технически проект № IP-170/2021 „Дизелово гориво“ по общо 22 бр. физикохимични характеристики, цена 720 лв плюс ДДС.

Напомняме, че до 30 март, т.г. все още се приемат заявки и разпращат проби за ТП № IP-140/2020 „Почва черноземна“ по общо 9 бр. физикохимични и микробиологични характеристики, цена 650 лв плюс ДДС.

От всички горепосочени позиции ТП (без водите) ще бъдат създадени матрични референтни материали, които участниците в проекта получават безплатно.  Разбира се, можете да заявявате участие и по останалите технически проекти за минерална вода, бяло вино, уиски, плодов нектар, кафяви въглища и др., тъй като от своевременното заявяване зависи количеството на подготвените проби.

Програмите се намират на интернет-страницата на фирмата – www.inter-project.bg. 

 

На интернет страницата на фирмата – www.inter-project.bg, е представен Каталога на разработените матрични референтни материали (МРМ), които могат да бъдат закупени от Вас. Същите са разработени по процедура „междулабораторна сертификация”. Каталогът включва разработените матрични референтни материали в следните групи продукти и материали:  Храни от растителен произход;  Храни от животински произход;  Напитки: алкохолни напитки; Твърди горива;  Течни горива (петролни продукти/нефтопродукти, смазочни материали); Текстил, текстилни изделия и дрехи; Козметични и битови химични продукти; Почви.

Номанклатурата на произвежданите от Центъра матрични референтни материали включва типове МРМ с детайлно изследвана хомогенност, доказана стабилност за определен период, срокове, цени. Издаваният към еталона Сертификат представя предвидените приложения на типа МРМ за целите на:

 • валидиране и/или верифициране на методи за измерване,

 • контрол върху точността на резултатите от проведените измервания,

 • изпитване по методите на сравняване, проверка и калибриране на средствата за измерване (СИ).

Сертифицирана стойност на сравнителните характеристики и съответната разширена неопределеност са утвърдени при доверителна вероятност Р = 0,95. Сертификатът съдържа информация относно препоръчаното предназначение на типа МРМ, сравнителните характеристики и други данни, необходими за употребата.

Очакваме Вашите заявки!

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45; 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави:

Екипът на Интерпроджект ЕООД,  

22.02.2021 г.

 

=================================

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ – ОБУЧЕНИЕ

 

за специалисти в лаборатории, органи за контрол

и организации, 2021 година

 

 

Уважаеми колеги и Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол и Организации,

 

Ръководството на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че учебната година за специалистите от лаборатории, органи за контрол и организации се провежда успешно, за съжаление – предимно дистанционно.

Проведени са успешно първите три курса от действащата „Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2021 г.“. Целта е предварително планиране участие във външни обучения или своевременно заявяване участие, с обучения на място и дистанционно. Таксата за участие в три-дневен присъствен курс е 285 лв, дистанционно обучение – 225 лв. На всеки курсист се предоставя сборник с лекции и казуси, програмен продукт за обработване на резултати на електронен носител, диск с казуси и ръководства, други материали.

При реализиране на дистанционно обучение може да заявите актуалните курсове от предшестващия месец, както и тези курсове от  предшестващата година, провеждани след м. Ноември, 2020 г.

Програмата можете да намерите на интернет страницата на ЛЦПО – www.inter-project.bg. 

 

Провежданите курсове през 2021 г. включват последните актуални новости, като новоутвърдени документи или практики с разписване на съответните процедури и записи:

 • Ръководство ILAC-G17:01/2021 – Изисквания за изчисляване и заявяване на неопределеността при изпитване и контрол, математико-статистически модели при курсове №№ 01/2021, 03/2021, 05/2021, 12/2021 и др.

 • Ръководство ILAC P14:09/2020 – Изисквания за изчисляване и заявяване на неопределеността при калибриране, математико-статистически модели при курсове №№ 01/2021, 03/2021, 12/2021 и др.

 • БДС ISO 5667-10:2020 – Общи и специфични изисквания при пробовземане на отпадъчни води, сравнителна таблица – курс № 06/2021.

 • Пробовземане на храни и напитки – Общи и специфични изисквания на новоутвърдения рамков Закон за храните (2020г.), Наредба № 07 на МЗХГ за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни (2020) и други нормативни документи при курсове №№ 11/2021, 13/2021 и др.

 • Специфични изисквания при одитиране на системите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно комплекса стандарти БДС EN ISO 19011:2018 – БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17025:2012, БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 при курсове №№ 04/2021, 05/2021, 08/2021 и др.

 • Ръководство на IUPAC/CITAC, 2021 – Оценка на рисковете от неверни/грешни решения при оценка на съответствието на многокомпонентен материал или обект поради неопределеност на измерването (Технически доклад на IUPAC)

 • Други актуални насоки и нови документи, като ILACP15:05/2020, ILAC-G8:09/2019, ILAC G27:07/2019 и др. – дискутиране.

 

Очакваме Вашите заявки!

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 121 245; 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Поздрави и бъдете здрави:

Екипът на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД,  

08.02.2021 г.

 

======================================

НОВО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ 

 

НА ПРОВАЙДЕР ПРИ

 

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД

 

 

Уважаеми колеги от изпитвателни лаборатории и органи за контрол,

 

С удоволствие Ви съобщаваме, че получихме правото да ползваме/поставяме новия комбиниран акредитационен символ на Акредитирания провайдер при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД съдържащ знака на ILAC.

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД получи новия Сертификат за акредитация № 526/T007/11.11.2020г., валиден до 11.11.2025г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS). Провайдерът е успешно преакредитиран за последващия период от 5 години.

В интернет страницата на фирмата е представен получения Сертификат за акредитация от SNAS.

Програмата за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2020 г. при наличието на внедрен гъвкав подход.

В действие е  актуализираната Програма за изпитвания за пригодност за 2021 г. с общо 19 технически проекти и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2024 г.

Все още се приемат допълнителни предложения за нови обекти и характеристики. Със звездичка са обозначени проектите, по които ще бъдат разработени матрични референтни материали с безвъзмездно предоставяне на участниците в съответния проект. Чрез участието си в проект участникът не само доказва техническа компетентност на Лабораторията, но и верифицира прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост.

На интернет страницата на фирмата е представен Каталога на разработените матрични референтни материали, които могат да бъдат закупени. Същите са разработени по процедура „междулабораторна сертификация”. 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Поздрави и бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

11.11.2020 г.

======================================

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ – ОБУЧЕНИЕ

 

за специалисти в лаборатории и органи за контрол

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

 

Внимание!  Уведомяваме Ви, че във връзка с решението на Националния Орган по акредитация – ИА БСА за акредитиране на лаборатории и органи за контрол с гъвкав обхват от 16.04.2020 г. и съгласно изискванията на новата процедура BAS QR 32 „Процедура за акредитация на гъвкав обхват“, Ръководството на ЦПО при Интерпроджект ЕООД разшири своята „Програма за квалификация и обучение“ за 2020 г. с актуализиране на 6 поредни курсове, от които 3 курса за лаборатории (№17, №18 и №50) и 3 курса за органи за контрол (№48, №19 и №23) с посочената тематика.

 

Разработен е нов модул за прилагане на гъвкавия подход при акредитация, като това е отразено и в заглавието на съответната покана.

 

„Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“ и горепосочените 6 покани са качени на сайта на Лицензирания Център за Професионално Обучение (ЛЦПО) – www.interproject.bg.

 

Бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

05.10.2020 г.

 

=====================================

ВАЖНО – ПРОМЕНИ В ДОКУМЕНТ НА ILAC.

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Органи за контрол,

 

Внимание! Уведомяваме Ви, че на 22.05.2020г. Международната организация за акредитация на лаборатории ILAC публикува нова версия на документ ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies  (Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол). Определен е преходен период за прилагане на  ILAC P15:05/2020 – 18 месеца от датата на публикуване на документа на интернет страницата на  ILAC (ноември 2021г.).

 

Ръководството на Лицензирания Център за професионално обучение проведе първия курс № 33/2020 от планираните три курсове за допълнително обучение за органите за контрол в съответствие с новите изисквания на документа  ILAC P15:05/2020 и представяне на практически казуси по прилагане на промените. По време на курса беше дискутиран анализа на промените в новата версия на ILAC P15:05/2020 с предприемане на необходимите действия за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията.

Курсът се проведе при значителен интерес, участваха около 50 души – на място и дистанционо обучение, възникнаха оживени дискусии, реакциите са положителни, участниците бяха удовлетворени.

 

Поради значителния интерес и редица запитвания от страна на органи за контрол от страната, уведомяваме Ви, че ще бъде проведен извънреден курс № 48/2020 в периода 02–04 септември,2020 г. на място и дистанционно (по избор), като специално е насочен към обучението освен на ръководителите и инспектори в органи за контрол, но и към вътрешните одитори и отговорници по качеството с цел обосновано провеждане на вътрешните одити съгласно новите изисквания на ILAC P15:05/2020. Това ще бъде отразено и в издадения Сертификат за участие.

 

Записванията са по реда на постъпвате на заявките и са ограничени до 30 бр. участници на място, приемането на заявки за дистанционно обучение не се ограничава.

 

„Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“ и трите покани № 48/2020, № 19/2020 и № 23/2020 г. можете да намерите на интернет страницата на ЛЦПО – www.interproject.bg.

 

 Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

Бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

20.07.2020 г.

 

===========================================================================================

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2020г. Международната организация за акредитация на лаборатории ILAC публикува нова версия на документ ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies  (Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол). 

Ръководството на Лицензирания Център за професионално обучение провежда допълнително обучение за органите за контрол в планирани 3(три) курса с новите изисквания на документа  ILAC P15:05/2020 и представяне на практически казуси по прилагане на промените.

Предвижда се първия курс № 33/2020 да се проведе в периода 15-17.07.2020 г. на място и дистанционно (по избор), като специално е насочен към обучението освен на ръководителите и инспектори в органи за контрол, но и към вътрешните одитори и отговорници по качеството с цел обосновано провеждане на вътрешните одити съгласно новите изисквания на ILAC P15:05/2020. Това ще бъде отразено и в издадения Сертификат за участие.

По време на курса ще бъде дискутиран анализа на промените в новата версия на ILAC P15:05/2020 с предприемане на необходимите действия за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията.

Записванията са по реда на постъпвате на заявките и са ограничени до 30 бр. участници на място, приемането на заявки за дистанционно обучение не се ограничава.

Следващите два курса ще се проведат през м. Октомври – м. Ноември, 2020 год.

„Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“ и трите актуализирани покани № 33/2020, № 19/2020 и № 23/2020 може да намерите в директория на ЛЦПО на настоящата интернет страница www.interproject.bg.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайтwww.interproject.bg.

 

Бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

01.06.2020 г.

========================================================================================

ОБУЧЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

В ЛАБОРАТОРИИ И ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ

 

 

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

 

Внимание!   „Актуализирана Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“.  Програмата и актуализираните покани можете да намерите и на интернет страницата на Лицензираният Център за Професионално Обучение(ЛЦПО) – www.interproject.bg.

Уведомяваме Ви, че поради специфичните условия на работа в лаборатории и органи за контрол, Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД въвежда паралелно двете форми на обучение до 30 август,2020 г. – дистанционна форма на обучение и присъствена форма на обучение на място в учебните зали на ЛЦПО в гр. София.

Изнесени обучения в други градове за сега не се предвиждат, като остава само при провеждане в дадена организация по заявка.  

Цена за дистанционна форма на обучение на 3-дневен курс – 225 лв. без ДДС и с 20 % ДДС – 270 лв.; Цена за дистанционна форма на обучение на 2-дневен курс – 170 лв. без ДДС и с 20% ДДС – 204 лв. Аналогично – остават старите цени при присъствените курсове на място – 285 лв за 3-дневен курс и 190 лв за 2-дневен курс, плюс 20 % ДДС.

След 01 септември,2020 г. стартира само присъствена форма на обучение. Каним всички участници, завършили дистанционно обучение да присъстват безплатно на аналогичните курсове през второто полугодие, 2020 г., като си носят съответните получени материали. В случай на промяна, изменените лекционни материали ще бъдат предоставени на курсистите.  

Дистанционното обучение включва в последователен порядък – заявяване на участие, изпращане на проформа-фактура, заплащане на таксата, изпращане на сборник с лекции и практически казуси, диск с методически ръководства и практически казуси, фактура за платена такса, дискусии по интернет, тест и сертификат за участие. Можете да заявявате участие във всички курсове за изтеклия период от началото на м.януари, т.г. за дистанционно обучение.

Курсовете включват обсъждане на съществени тематики по:

 • оценка на рискове и възможности, рискове при управление на извънредни събития или обстоятелства, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение,

 • специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, разработване на референтни материали за контрол,

 • метрологична проследимост на измерванията, елементи, вериги на проследимост,

 • провеждане на специфични измервания и предоставяне с внедряване на методики за вътрешно калибриране на спектрофотометри, атомно-абсорбционни спектрометри с различни източници на възбуждане, атомно-емисионни спектрометри с ИСП, оптико-емисионни спектрометри, пехаметри, пехайонметри, титратори, кондуктометри, турбидиметри, нефелометри, течни и газови хроматографи, йонхроматографи, други СИ,

 • одитиране на системи за управление, т.н.

Засилено внимание се обръща на разработване, внедряване, актуализиране и одитиране на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012. Дискутират се актуални и новоутвърдени документи по системите за управление, като Ръководство ILAC-G8:09/2019, Ръководство ILAC G27:07/2019, други документи на ISO, ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB, т.н.

Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Всички цитирани документи са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЛЦПО – www.interproject.bg.  

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Бъдете ЗДРАВИ:  Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

28.05.2020 г.

 

=====================================

 

МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ  СРАВНЕНИЯ

за  2020  год.

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Внимание! Уведомяваме Ви, че поради специфичната обстановка в България относно изпълнението на определени дейности с отложено изпълнеине, Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД Ви уведомява, че актуализираната Програма за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения стартира практическото изпълнение поетапно в 10-те области за 2020 г. при наличието на внедрен гъвкав подход. По желание на постоянни клиенти от страната, разработена е новата Програма за изпитвания за пригодност за 2020 г. с общо 14 технически проекти – започват да се приемат заявки по всички обявени проекти, като всяка лаборатория или орган за контрол може да участва по един или повече прилагани методи за характеристика. Повече няма да се толерира неспазване на срокове за подаване на докладите, тъй като това води до мултипликационен резултат и в получаването на крайните доклади – предвижда се стриктно спазване на посочените в инструкциите срокове.

Приоритетно се приемат заявки по долуизброените технически проекти, които ще стартират до края на м.август, т.г.:

 • IP-151/2020 „Вода повърхностна“ – по физикохимични, микробиологични и сензорни характеристики;

 • IP-125/2020 „Вода отпадъчна промишлена“ – по физикохимични характеристики;

 • IP-155/2020 „Въглища черни“ – по физикохимични и термодинамични характеристики;

 • IP-170/2020 „Дизелово гориво“ – по физикохимични и термодинамични характеристики;

 • IP-148/2020 „Перилен прахообразен препарат“- по физикохимични характеристики;

 • Приемат се заявки за участие и по другите технически проекти – ще бъдат обработвани заявките, но изпълнението ще бъде проведено на по-късен етап, съгласно посочените в програмите срокове.

Очакваме Ваши предложения за допълнителни характеристики по горепосочените проекти, както и за бъдещите до 2023 г. На нашия сайт e актуализирана комплексната Програма за периода 2015 г. – 2023 г., като по нея можете да планирате Ваши проекти за следващия 4-годишен период 2020 г. – 2023 г.

От определени проекти ще бъдат произведени и предоставени безвъзмездно на участниците референтни (сравнителни) материали, създадени по процедура „междулабораторна сертификация”. Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти, ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

Очакваме Вашите заявки! Новоразработената Програма за провеждане на изпитвания за пригодност за 2020 г. и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2023 г. може да намерите в директория „Акредитиран Провайдер“ на настоящата интернет страница на Фирмата. Програмите са представени на нашия сайт.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Поздрави: д-р Марина Георгиева,  15.05.2020 г.

 

======================================

 

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

 

Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

Уведомяваме Ви, че поради специфичната обстановка в България относно провеждането на дистанционни обучения в страната, Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД изпълнява посоченото разпореждане.

Обучението по „Програмата за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.по курсове от №01/2020 до №12/2020 за периода до 30 май, 2020 г. се провеждат чрез дистанционна форма на обучение.

Цена на 3-дневен курс – 225 лв. без ДДС и с 20 % ДДС – 270 лв.; Цена на 2-дневен курс – 190 лв. без ДДС и с 20% ДДС – 228 лв.

След 30 май, 2020 г. курсовете ще бъдат провеждани съгласно правителственото решение, като за сега се предвижда провеждането и на двата варианти – дистанционна и присъствена форма на обучение.

Каним всички участници, завършили дистанционно обучение да присъстват безплатно на аналогичните курсове през второто полугодие на 2020 г., като си носят съответните получени материали. В случай на промяна, изменените лекционни материали ще бъдат предоставени на курсистите.  

Дистанционното обучение включва в последователен порядъкзаявяване на участие, изпращане на проформа-фактура, изпращане на сборник с лекции и практически казуси, диск с методически ръководство и практически казуси, фактура за платена такса, дискусии по интернет, тест и сертификат за участие.

Курсовете включват обсъждане на съществени въпроси по:

 • оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение,

 • специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, разработване на референтни материали за контрол,

 • метрологична проследимост на измерванията, елементи, вериги на проследимост,

 • провеждане на специфични измервания и предоставяне с внедряване на методики за вътрешно калибриране на спектрофотометри, атомно-абсорбционни спектрометри с различни източници на възбуждане, атомно-емисионни спектрометри с ИСП, оптико-емисионни спектрометри, пехаметри, пехайонметри, титратори, кондуктометри, турбидиметри, нефелометри, течни и газови хроматографи, йонхроматографи, други СИ,

 • одитиране на системи за управление, т.н.

Засилено внимание се обръща на разработване, внедряване, актуализиране и одитиране на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012. Дискутират се актуални и новоутвърдени документи по системите за управление, като Ръководство ILAC-G8:09/2019, Ръководство ILAC G27:07/2019, други документи на ISO, ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB, т.н.

Всички цитирани документи – Поканите за курсовете до края на м. Май, 2020 год., от Курс № 01/2020  до Курс № 12/2020, както и актуализирана „Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“, са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЦПО – www.interproject.bg.

Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Приемат се заявки за индивидуално участие или изнесени курсове по желание на клиенти за дати след 15 юни, 2020 г.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: +359 882 12 12 45, +359 885 75 77 89email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg.

Бъдете здрави:  

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

08.04.2020 г.

 

==========================================

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатории и Органи за контрол,

С удоволствие Ви съобщаваме, че стартира изпълнението на Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г..

Предстои провеждането на нови 41 бр. курса за повишаване на квалификацията от страна на специалистите от лаборатории и органи за контрол, както и други организации през 2020 г.

Ще бъдат обсъждани и дискутирани съществени въпроси по оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение, специфика на пробовземане и изпитване, калибриране на средства за измерване, метрологична проследимост на измерванията, разработване на референтни материали за контрол и методики за вътрешно калибриране, одитиране на системи за управление, т.н. Засилено внимание се обръща на разработване и внедряване на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO 15189:2012 – предстои провеждането на курс за обучение на персонала в медицински лаборатории.

Предстои обсъждане на актуални и новоутвърдени документи по системи за управление, като:

 • Ръководство ILAC-G8:09/2019 относно насоките за правилата за вземане на решения и докладване на съответствие, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

 • Ръководство ILAC G27:07/2019 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

 • Други документи на ILAC, ЕА, EURACHEM, EUROLAB и т.н.

Приложено Ви представяме Програма за квалификация и  обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.. Очакваме и Ваши предложения за нови тематики и места за провеждане на курсове за обучение.

Всички цитирани документи са представени на интернет страницата на фирмата в директорията на ЦПО – www.inter-project.bg.

Започват да се приемат заявки за индивидуално участие или изнесени курсове по желание на клиенти, като са планирани 7 /седем/ курса в гр. Бургас, както и курсове в гр. Сандански, гр. Хасково, гр. Монтана, др. – виж приложена „Програма за квалификация и  обучение на лаборатории и органи за контрол за 2020 г.“.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра, безплатен паркинг, 2 зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789,  email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

Поздрави:

Екипа на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

09.01.2020 г.

 

===========================================================================================

ОБУЧЕНИЕ – Новите изисквания в системите за управление

по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Уважаеми колеги, Ръководители на Лаборатори и Органи за контрол,
С удоволствие Ви съобщаваме, че приключи изпълнението на „Програмата за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за първото полугодие, 2019 г.“. Проведени бяха успешно 33 курса с над 450 участници, което потвърждава значителния интерес към повишаване на квалификацията от страна на специалистите от лаборатории и органи за контрол. Дискутирани бяха съществени въпроси по оценка на рискове и възможности, докладване на обявяване на съответствие, правила за вземане на решение, специфика на пробовземане и изпитване, одитиране на системи за управление, метрологична проследимост на измерванията и т.н. Получени бяха значителен брой положителни отзиви, за наша радост – няма недоволни. Надяваме се да продължим съвместната дейност по обучение и квалификация и през второто полугодие, 2019 г.

Предстои организиране и провеждане на нови 23 курса, които в значителна степен повтарят представените ви тематики и допълнително ще бъдат включени теми относно новите международни и национални изисквания влизащи в сила от месец септември, 2019 година.

До настоящия етап, повечето курсове през м.септември – м.октомври са почти запълнени с потвърдили участници.
Приложено Ви представяме обновената и допълнена „Програма за квалификация и обучение на лаборатории и органи за контрол за 2019 г.“. Очакваме и Ваши предложения за нови тематики.

Програмата за обучение може да видите на нашия сайт – www.inter-project.bg.

Заявилите участие в курсове на Лицензирания Център за професионално обучение могат да се съобразят с предлаганите възможности на място – хотел Астра (цени – единична стая със закуска – 58 лв, двойна стая със закуски – 78 лв, тройна стая със закуски – 100 лв, ресторант), безплатен паркинг, 2 зали за обучение.

Адрес на фирма ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД – гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 108, трети етаж, офиси № 313 – № 317 в съседната долепена сграда до хотел Астра.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail:d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg
Поздрави: д-р Марина Георгиева, 05.08.2019 г.

 

 

======================================

Уважаеми колеги и приятели,

Приключи успешно при голям интерес СЕМИНАР с международно участие на Лицензирания Център за професионално обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД относно прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Семинара беше организиран съвместно с лектори от Сдружение БУЛЛАБ, EUROLAB и ИА „БСА” и беше част от програмата на Международната асамблея на EUROLAB проведена в гр. Варна от 17.04. до 20.04.2018 год.

Присъстваха над 100 души от акредитирани лаборатории за изпитване, пробовземане и калибриране.

Дискутирани бяха актуалните промени относно структура, съдържание и влияние на промените върху разработваната система за управление. Обсъден и предоставен беше план за действия за прехода, примери за оценка на риска, както и предстоящите промени относно:

ü  Осъвременяване и актуализиране на структурата на стандарта, термините и документите, цитирани в него

ü  Актуализиране, поясняване и разширяване на обхвата на приложение

ü  Разясняване и прецизиране на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност

ü  Определяне на действия за овладяване на рисковете след тяхното идентифициране и оценяване в лабораторната дейност

ü  Поставяне на изисквания към ресурсите, групирани по приложимост в лабораторната дейност

ü  Разширяване на изискванията за осигурявана метрологична проследимост

ü  Прецизиране на дейностите по изпитване и калибриране в отделни части от стандарта като изясняване в последователен ред изпълнението на дейностите  по реализиране на поръчка на клиент

ü  Изясняване и засилване на изискванията към пробовземането, поради влиянието му върху надеждността на резултатите

ü  Поставяне на общи и конкретни изисквания към докладване на резултатите по изпитване, калибриране или вземане на проби/извадки

ü  Нови изисквания към докладване на обявяването на съответствие

ü  Конкретизиране изискванията към управление на данните и информацията, включително – поставяне на специфични изисквания към документи и записи

ü  Въвеждане на възможността за ползване на компютърни системи и валидиран софтуер при извършване на дейностите, включително и за дистанционно предаване на резултати (протоколи) и управление на документи и т.н.

Предлагаме на вашето внимание и снимки от семинара и международната асамблея.

Поради изключително големия интерес и невъзможността на много от заявилите да присъстват на семинара, горепосочените промени предстоят да бъдат обсъждани и на следващите поредни курсове през месец Май и месец Юни 2018 год. с конкретна насоченост към определени действия на новата версия на стандарта и приложението в измервателните дейности.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail:d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

 

 

 

===========================================================================================

Скъпи колеги и приятели,
С удоволствие Ви съобщавам, че приключи успешно плановия надзор на акредитирания Провайдер към Интерпроджект ЕООД от Националния Орган по акредитация на Словакия (SNAS) в периода 18-22.12.2017 г., за което имате и Вие заслуга! Крайната обща оценка е положителна, няма повдигнати несъответствия. Потвърден е нашия акредитиран обхват в 10-те основни области:
1. Води натурални
2. Отпадъчни води
3. Храни от растителен произход 
4. Храни от животински произход
5. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки
6. Твърди горива
7. Течни горива
8. Текстил и текстилни изделия
9. Козметични и битови химични продукти
10. Почви
Благодарим на всички за съдействието и компетентното участие в проектите, както и за участието при директните срещи със словашките одитори!
Весели празници, много щастие и любов!
от
ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
София 1164
бул. Джеймс Баучер № 28, ет.1
Тел.: +359 882 121 245
GSM: +359 884 771 028