НОВИНИ

Home / НОВИНИ

 

==========================================================================

Програми за

провеждане на изпитвания

за пригодност,

междулабораторни

сравнения,

квалификация и обучения за

2024 г.

 

 


МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ

 

СРАВНЕНИЯ

 

2 0 2 4 година

 

 

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол, Организации,

Скъпи приятели,

 

Акредитираният Провайдер (Сертификат за акредитация № 526/T-007/11.11.2020г., актуализиран 29.09.2022 г., валиден до 11.11.2025 г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба/SNAS) в изпълнение на утвърдената Програма за изпитвания за пригодност за 2023 г. с общо 14 технически проекти Ви уведомяваме, че приключи приемането на заявки за настоящата година.

 

Разработена и утвърдена е новата  Програма за изпитвания за пригодност за 2024 г. с общо 19 технически проекти, както и допълнена общата Програма за изпитвания за пригодност за периода 2015 г. – 2027 г.

 

По двете Програми можете да планирате участията си по проекти, продукти, характеристики и срокове до края на 2027 г.

 

Приемат се и вече постъпват заявките за следващата 2024 г., заплащането се извършва в месеца на разпращане на пробите.

 

При изявено желание, получавате Удостоверение за включване в даден ТП.

 

Техническият Проект за междулабораторно сравнение обозначен със звездичка приключва с разработване и утвърждаване на матричен референтен материал/МРМ (изследвана хомогенност, доказана стабилност за определен период) със сертификат за целите на контрол точността на резултатите от измерване и валидиране и/или верифициране на методи за изпитване. Образецът MРM се предоставя със сертификат. 

 

Чрез участието си в проект не само доказвате техническа компетентност на Вашата лаборатория, но и верифицирате прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост, както и нови характеристики в ТП. Приемаме предложения за нови технически проекти или допълнителни характеристики по обявените проекти.

 

При съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти – ползвате 20 % отстъпка в общата цена.

 

Програмите се намират на интернет-страницата наИНТЕПРОДЖЕКТ“ ЕООД – www.inter-project.bg. 

 

Очакваме Вашите своевременни заявки!!!

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

 


 

К В А Л И Ф И К А Ц И Я 

 

И

 

О Б У Ч Е Н И Я

 

2 0 2 4 година

 

 

 

Уважаеми Ръководители на Лаборатории, Органи за контрол, Организации,

Скъпи приятели,

 

Поради получаване на многократни запитвания и проявен значителен интерес, относно предвидените обучения в различни области за лаборатории, органи за контрол и организации, Лицензираният Център за професионално обучение/ ЛЦПО (Лицензия № 2015121223 на НАПОО/01.07.2015г.) разработи своевременно новата Програма за квалификация и обучение на лаборатории, органи за контрол и организации за 2024 г.“.

 

Програмите се намират на интернет-страницата наИНТЕПРОДЖЕКТ“ ЕООД – www.inter-project.bg.

 

Горепосочената Програма включва общо 37 курса, като курсовете основно се делят в две групи – с официални покани за присъствие и курсове, предназначени за клиенти по договор.  

 

Предвидено е провеждането на курсове основно на две места – гр. София и гр. Варна, в подходящо време.

 

По Програмата имате възможност да планирате програмите си за обучение през 2024 г.!

 

Приемат се заявки за всички курсове с присъствено обучение, обучение чрез обявена платформа или дистанционно участие за 2024 г.

 

На интернет страницата са качени и актуализираните покани за конкретните курсове – специално внимание обръщаме на факта, че курсовете се провеждат и в трите формата.

 

При заявяване на двама и повече участници, ползват се указаните в Програмата отстъпки. Организират се и специализирани курсове по желание на клиентите.

 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0882 12 12 45 или 0885 757 789, e-mail: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

 

 

Поздрави:

Екипът на «ИНТЕРПРОДЖЕКТ» ЕООД, 

30.11.2023 г.

 

==========================================================================

Семинар на EURACHEM

 

В периода 25-28 Септември, 2023 г. Ръководителя на Акредитираният Провайдер при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД присъства на Работен семинар за Oрганизатори на изпитвания за пригодност/Провайдери, организиран от Eurachem в сътрудничество с CITAC и EQALM.

 

Това е 10-ти семинар за изпитвания за пригодност в области аналитична химия, микробиология и лабораторна медицина.

 

Присъстваха над 200 делегати от над 45 държави. Срещата на PT общността се проведе в Уиндзор, Обединеното кралство – програмата съдържаше информационни курсове за обучение, лекции, кратки беседи, постерни сесии и дискусии в работни групи.

 

Техническите сесии включваха поканени лектори-учени, с доказан опит в областта на аналитичната химия, статистиката и медицината.

 

Интересен семинар, който отчете, че изпитвания за пригодност и междулабораторните сравнения са едно от основните изисквания на ISO 17025 и ISO 15189.

 

 

 

 

 

====================================================================

НОВО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ 

 

НА ПРОВАЙДЕР ПРИ

 

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД

 

 

Уважаеми колеги от изпитвателни лаборатории и органи за контрол,

С удоволствие Ви съобщаваме, че получихме правото да ползваме/поставяме новия комбиниран акредитационен символ на Акредитирания провайдер при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ“ ЕООД съдържащ знака на ILAC.

Акредитираният Провайдер при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД получи новия Сертификат за акредитация № 526/T007/11.11.2020г., валиден до 11.11.2025г., издаден от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS). Провайдерът е успешно преакредитиран за последващия период от 5 години.

В интернет страницата на фирмата е представен получения Сертификат за акредитация от SNAS.

Програмата за изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения се изпълнява успешно в 10-те области за 2020 г. при наличието на внедрен гъвкав подход.

В действие е  актуализираната Програма за изпитвания за пригодност за 2021 г. с общо 19 технически проекти и актуализираната Програма за периода 2015 г. – 2024 г.

Все още се приемат допълнителни предложения за нови обекти и характеристики. Със звездичка са обозначени проектите, по които ще бъдат разработени матрични референтни материали с безвъзмездно предоставяне на участниците в съответния проект. Чрез участието си в проект участникът не само доказва техническа компетентност на Лабораторията, но и верифицира прилаганите методи. Допуска се участие и по повече от метод с цел доказване на тяхната съпоставимост.

На интернет страницата на фирмата е представен Каталога на разработените матрични референтни материали, които могат да бъдат закупени. Същите са разработени по процедура „междулабораторна сертификация”. 

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, email: d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.interproject.bg.

Поздрави и бъдете ЗДРАВИ: 

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД 

11.11.2020 г.

====================================================================

 

 

Уважаеми колеги и приятели,

Приключи успешно при голям интерес СЕМИНАР с международно участие на Лицензирания Център за професионално обучение (ЛЦПО) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД относно прехода от старата към новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Семинара беше организиран съвместно с лектори от Сдружение БУЛЛАБ, EUROLAB и ИА „БСА” и беше част от програмата на Международната асамблея на EUROLAB проведена в гр. Варна от 17.04. до 20.04.2018 год.

Присъстваха над 100 души от акредитирани лаборатории за изпитване, пробовземане и калибриране.

Дискутирани бяха актуалните промени относно структура, съдържание и влияние на промените върху разработваната система за управление. Обсъден и предоставен беше план за действия за прехода, примери за оценка на риска, както и предстоящите промени относно:

ü  Осъвременяване и актуализиране на структурата на стандарта, термините и документите, цитирани в него

ü  Актуализиране, поясняване и разширяване на обхвата на приложение

ü  Разясняване и прецизиране на изискванията за безпристрастност и конфиденциалност

ü  Определяне на действия за овладяване на рисковете след тяхното идентифициране и оценяване в лабораторната дейност

ü  Поставяне на изисквания към ресурсите, групирани по приложимост в лабораторната дейност

ü  Разширяване на изискванията за осигурявана метрологична проследимост

ü  Прецизиране на дейностите по изпитване и калибриране в отделни части от стандарта като изясняване в последователен ред изпълнението на дейностите  по реализиране на поръчка на клиент

ü  Изясняване и засилване на изискванията към пробовземането, поради влиянието му върху надеждността на резултатите

ü  Поставяне на общи и конкретни изисквания към докладване на резултатите по изпитване, калибриране или вземане на проби/извадки

ü  Нови изисквания към докладване на обявяването на съответствие

ü  Конкретизиране изискванията към управление на данните и информацията, включително – поставяне на специфични изисквания към документи и записи

ü  Въвеждане на възможността за ползване на компютърни системи и валидиран софтуер при извършване на дейностите, включително и за дистанционно предаване на резултати (протоколи) и управление на документи и т.н.

Предлагаме на вашето внимание и снимки от семинара и международната асамблея.

Поради изключително големия интерес и невъзможността на много от заявилите да присъстват на семинара, горепосочените промени предстоят да бъдат обсъждани и на следващите поредни курсове през месец Май и месец Юни 2018 год. с конкретна насоченост към определени действия на новата версия на стандарта и приложението в измервателните дейности.

Повече информация можете да получите от Програмния Координатор – г-жа Дафинка Славова, GSM: 0885 757 789, e-mail:d.slavova@inter-project.bg, както и на нашия сайт – www.inter-project.bg

 

 

 

 

====================================================================

Скъпи колеги и приятели,
С удоволствие Ви съобщавам, че приключи успешно плановия надзор на акредитирания Провайдер към Интерпроджект ЕООД от Националния Орган по акредитация на Словакия (SNAS) в периода 18-22.12.2017 г., за което имате и Вие заслуга! Крайната обща оценка е положителна, няма повдигнати несъответствия. Потвърден е нашия акредитиран обхват в 10-те основни области:
1. Води натурални
2. Отпадъчни води
3. Храни от растителен произход 
4. Храни от животински произход
5. Вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки
6. Твърди горива
7. Течни горива
8. Текстил и текстилни изделия
9. Козметични и битови химични продукти
10. Почви
Благодарим на всички за съдействието и компетентното участие в проектите, както и за участието при директните срещи със словашките одитори!
Весели празници, много щастие и любов!
от
ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД
София 1164
бул. Джеймс Баучер № 28, ет.1
Тел.: +359 882 121 245
GSM: +359 884 771 028