Представяне

Home / Представяне

„ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е с основни насоки на действие: консултантска дейност, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството; професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на работа.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите.

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността, ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на нацията.

Нашата визия за бъдещето. Развитието на фирмата като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение, с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.

РЪКОВОДСТВО НА ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДИРЕКТОР  –  инж. Павел Янев

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ:

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА: Центърът за Професионално Обучение към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ООД е с придобита Лицензия № 2015121223 на НАПОО от 01.07.2015г.

От септември 2015г. ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД има сключено Споразумение с АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии за професионално обучение.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД е лицензиран от НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение) към Министерство на образованието под лицензия № 2015121223. НАПОО е единствената институция в България,  предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Държавните документи, които издава ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД са въз основа на гореспоменатата лицензия и са според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в България. Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са:

 • Удостоверение за професионално обучение – за обучение по част от професия, образец № 3-37
 • Свидетелство за професионална квалификация, образец № 3-54.

Тези два документа имат водни знаци и важат в цялата страна, в Европа и всяка друга страна по света след легализация.

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

От началото на учебната 2019/2020 година  Център за професионално обучение към „Интерпроджект” ЕООД разполага с възможност за  дистанционно обучение по всичките си лицензирани специалности.

Тъй като дистанционната форма на обучение, през интернет базирана учебна платформа е по-нова и по-непозната ще обърнем внимание на някои предимства, а именно:

 • обучавате се от домашния, или офисния компютър;
 • учите самостоятелно;
 • избирате сами времето и темпото за обучение;
 • сами преценявате кога сте подготвени за изпита;
 • пестите време и средства.

В ЦПО към „Интерпроджект“ ЕООД дистанционното обучение се провежда чрез система за електронно обучение, базирана на платформа за дистанционно обучение „MOODLE“.  Платформата е много ефективно и удобно място за учене и оценяване.

Обучението се провежда по специално разработени електронни учебни материали, включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати. Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно – без фиксиран час.

След успешно приключване на обучението ще получите Свидетелство за професионална квалификация, образец № 3-54 на МОН, което важи в цялата страна, в страните на Европейския съюз и всяка друга страна по света след легализация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 1. Навършени 16 години
 2. Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас
 3. Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност

ЗАПИСВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Необходими документи, които следва да бъдат представени при записване в курс за професионално обучение:

 1. Документ за самоличност;
 2. Заявление за записване в курс за професионално обучение;
 3. Копие от документ за завършена последна степен на образование;
 4. Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата;
 5. Три броя актуални снимки (цветни в анфас, на матирана хартия);
 6. Договор за обучение /сключен между центъра и обучаемият за съответния курс/;
 7. Заплащане на обучението – представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

ИЗВАДКА ОТ РЕГИСТЪРА  НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лицензия No.: 2015121223 / 01.07.2015
Наименование: ЦПО към ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД
Населено място: София, общ. Столична, обл. София-град
Пощенски код: 1164
Адрес на управление: кв. Гоце Делчев бл. 40, вх. А, ет. 4
Представляващо лице: Павел Янев
Телефон – основен: 0882 121 245
Телефон: 088 4539064; 0882 466 906
Електронна поща: p.yanev@inter-project.bg

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Е ЛИЦЕНЗИРАН КЪМ НАПОО С ЛИЦЕНЗИЯ № 2015121223