Проектиране на лаборатории и органи за контрол

Home / Проектиране на лаборатории и органи за контрол

Екипи на Консултативно-Квалификационния Център при ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД проектират създаването и актуализациите в разположението на кабинети, лабораторни помещения, работни помещения, хранилища и други специализирани помещения на лаборатории и органи за контрол съгласно изискванията на:

 • Системи за управление (СУ) по EN ISO/IEC 17025 за лаборатории за изпитване, пробовземане и/или калибриране;
 • Системи за управление (СУ) по EN ISO/IEC 17020 за органи за контрол.

 

ККЦ предлага изпълнение на услуги по горепосочените системи за проектиране и разработване на планове за застрояване и оборудване на работните помещения в съответствие с установените изисквания и условия:

 • Поддържане нормираните характеристики на околната среда съгласно изискванията на провежданите изпитвания/ калибрирания/ контрол, включително – климатизация;
 • Разделяна на насъвместимите дейности в различни помещения;
 • Контролиран достъп до работните помещения;
 • Поддържане на работните помещения съгласно изискванията на провежданите изпитвания/ калибрирания/ контрол и др.

 

Изготвят се проекти за застрояване на посочените площи и за разполагане на съответното оборудване, като – еталони, апаратура, спомагателно оборудване и т.н. Цели се да не се допускат негативни влияния върху качеството на резултатите от провежданите изпитвания (калибрирания, контрол), като се създаде необходимата обстановка за тяхното извършване чрез  използване на подходящи помещения и условия на заобикалящата среда. Наблюдението, управлението и регистрирането на условията на заобикалящата среда са важна насока в действащата политика на персонала на лаборатория или орган за контрол. Препоръчва се непрекъснато наблюдение върху постоянството и неизменчивостта в определените условия на заобикалящата среда.

 

Екипите на ККЦ разработват специални изисквания към планиране и реализиране на работната площ в лаборатория или орган за контрол, като се препоръчва спазването на следните условия:

 • Всички лабораторни помещения и кабинети да отговарят на изисквания относно предоставяне на условия за нормална работа;
 • Помещенията да са така разположени, че да се изключва взаимното замърсяване от паралелно провеждани изпитвания и други измервания, както и извършване на несъвместими дейности;
 • Специално внимание се обръща на планиране и реализиране на микробиологични и сензорни (органолептични) лаборатории при спазване на специфичните изисквания.

 

Препоръчва се, основните влияещи върху измерванията фактори на околната среда, примерно – температура, влажност и скорост на въздуха; осветеност, шум, вибрации, електробезопасност и др., да се спазват в установените граници. Диапазоните на вариране на най-често контролираните величини са твърде широки, препоръчително:

 • Температура на околната среда –  (15 ÷ 25 ) 0С
 • Относителна влажност на въздуха –  (30 ÷ 65 ) % RH

Изисква се гарантирано спазване на влияещите фактори, които се установяват от наличната климатизация в помещенията и непрекъснатия апаратурен контрол.