Сертификация по ГОСТ Р

Home / Сертификация по ГОСТ Р

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ГОСТ Р

ВЪЗ ОСНОВА НА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗНОС В РУСИЯ

Провежда се контрол и изпитване на продукти, предназначени за износ в Русия в съответствие с ГОСТ.

На задължителна сертификация подлежат повечето видове продукция и оборудване, както произвежданите в Русия, така и внасяните от чужбина. За видове продукция, не подлежащи на задължителна сертификация, може да се издаде доброволен сертификат. Редът на доброволната сертификация и списъкът на изискваните документи са практически идентични със задължителната сертификация.

Редът за получаване на сертификат е:

  • Подаване на заявка за провеждане на сертификация на продукция от клиента;
  • Представяне от заявителя на необходимите документи, наличието на които е задължително: свидетелства, заключения и сертификати, в съответствие с установените изисквания;
  • Сключване на договор за провеждане на сертификация;
  • Изработване на програма и методика на провеждане на сертификация;
  • Провеждане на изпитване и експертиза на продукцията;
  • Анализ на състоянието на производството (ако е предвидено в схемата за сертификация);
  • Оформяне, издаване и регистрация на сертификата за съответствие на продукцията или оборудването.

В Руската Федерация са приети 16 схеми за сертификация: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а.

  • Схемите за сертификация 1-6 и 9а-10а се прилагат при сертификация на серийна продукция, произвеждана през целия срок на действие на сертификата;
  • Схемите за сертификация 7, 8, 9 – се използват при сертификация на произведена партида или единично изделие;
  • Прилагането на тези схеми е целесообразно при сертификация на продукцията на малки предприятия, а също и за сертификация на неповтарящи се партиди с малък обем от руска или вносна продукция.

Дейността се извършва в партньорство с РОСТЕСТ на договорно-правна основа за икономическите отношения между Република България и Руската Федерация.