ISO 15189

Home / ISO 15189

ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД е една от водещите български консултантски компании в областта на управленското консултиране, включително разработване и внедряване на системи за управление в лаборатории за изпитване, пробовземане и/или калибриране; органи за контрол; медицински лаборатории; органи по сертификация на продукти, процеси и услуги; органи по сертификация на системи.  

Приетият подход на работа се основава на предлагането на практични и ефективни решения за клиентите, като се отчитат техните потребности и изисквания. В дружеството работят голям брой консултанти с различни области на научни и експертни познания. Услугите в областта на управленското консултиране включват разработване на системи за управление по международен стандарт ЕN ISO 15189 – управление на медицински лаборатории. Разработването на системите включва детайлен анализ на състоянието с препоръки за подобрения, анализ на съответствието с нормативните и други изисквания, обучения за ръководството и персонала. Подбират се внимателно консултантските екипи с цел удовлетворяване на нормативните изисквания и предлагане на оптимални решения за устойчиви резултати. Клиенти са организации от всички сфери на икономиката и структури на публичната администрация.

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД извършва консултантска дейности по укрепване на лабораторната инфраструктура в страната, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството в лаборатории, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Неговите експерти провеждат метрологично осигуряване на измерванията; разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти; изготвяне на инвестиционни проекти; организиране и провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения; разработване, производство, утвърждаване и продажба на еталони; разработване и валидиране на методи за калибриране на средства за измерване; контрол на условията на работна и околна среда; проверка за функционална годност на техническите средства; обучения и квалификация на лабораторния персонал, организиране и провеждане на изпитвания за пригодност, т.н.

ISO 15189 „Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност определя изискванията относно качеството и компетентността на медицинските лаборатории. Стандартът е предназначен за използване от медицинските лаборатории при разработване на техните системи за управление на качеството и оценяване на тяхната собствена компетентност. Той е предназначен за ползвателите на лабораторни услуги, регулиращите органи и органите по акредитация при потвърждаване или признаване компетентността на медицинските лаборатории.

Консултативно-Квалификационният Център (ККЦ) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД консултира (виж страница „Лицензиран ЦПО”) при разработване, внедряване и/или актуализиране на Системи за управление (СУ) по EN ISO 15189 за медицински лаборатории. ККЦ предлага изпълнение на услуги по горепосочените системи за управление и тяхното практическо внедряване в измервателната дейност на медицински лаборатории, както и по насоки изпитване, пробовземане, калибриране, тяхното одитиране. Екипите на Центъра са разработили или актуализирали до настоящия момент над 40 системи за управление в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране;  органи за контрол;  органи за сертификация на продукти, процеси и услуги; органи, извършващи одит и сертификация на системи за управление при държавни и частни организации.

Консултативно-Квалификационният Център извършва консултантска дейности, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Неговите експерти провеждат:

  • Метрологично осигуряване на измерванията
  • Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти
  • Изготвяне на инвестиционни проекти
  • Организиране и провеждане на изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения
  • Разработване, производство, утвърждаване и продажба на еталони
  • Разработване и валидиране на методи за калибриране на средства за измерване, включително – методи за вътрешно калибриране на средства за измерване
  • Контрол на условията на работна и околна среда
  • Проверка за функционална годност на техническите средства
  • Обучения и квалификация на лабораторния персонал и т.н.

Сътрудниците на Консултативно-Квалификационния Център извършват дейности по оценяване на съответствието с добрата лабораторна практика (GLP).

Консултативно-Квалификационният Център работи за целите на обучение и квалификация на специалисти от лаборатории, органи за контрол, фирми, организации в краткосрочни курсове (3-дневни), средносрочни (45 дни) и дългосрочни специализации (6 месеца). 

ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ!