ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Уважаеми колеги и приятели, От днес (08.01.2018) стартира ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за провеждане на технически проекти за междулабораторни сравнения от Акредитирания провайдер при Интерпроджект ЕООД, както следва: Подалите регистрационна карта (заявка) до 15.02.2018 и платили промоционалната такса за участие в 1 проект ще получат 15% отстъпка. Подалите регистрационна карта (заявка) до 15.02.2018 и платили промоционалната такса за участие за 2 и повече проекта ще получат 25% отстъпка. От екипа на Провайдера
Read More
Системите за управление в органите за контрол търпят промяна

Системите за управление в органите за контрол търпят промяна

Уважаеми колеги и приятели, Системите за управление в органите за контрол търпят промяна относно внедряването на актуалния документ наILAC -  Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол. Постъпиха запитвания от наши постоянни клиенти относно разясняване прилагането на посочения документ в контролната дейност на органите за контрол и при одитиране на техните системи по БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Предвидено е детайлно разясняване на казуса в Курс № 10/2018 и Курс № 26/2018. Допълнително ще бъде дискутиран въпроса и на Курс № 03/2018, като се извършени съответните промени и в тематиките на курсове № 19/2018 и № 30/2018. Поздрави и успехи:  д-р Марина Георгиева   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Уважаеми колеги и приятели, От днес (08.01.2018) стартира ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за провеждане на технически проекти за междулабораторни сравнения от Акредитирания провайдер…
Read More

ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ

На вниманието на заинтересованите страни ЦПО към „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД започва организирането и провеждането на „ ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБОВЗЕМАЧИ НА СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛ съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, в сила от 07.03.2017 г., Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.20 от 7 март 2017г., Чл. 6. (1).” За допълнителна информация можете да се обръщате към: Програмен Координатор:   Дафинка Славова гр. София - 1164, бул. Джеймс Баучер № 28, етаж 1 тел.: 02 423 3125,  тел.: 0882 121 245,  GSM: 0885 757 789 e-mail: d.slavova@inter-project.bg уеб-страница: www.inter-project.bg https://www.facebook.com/Interproject-LTD-1685595898197194/  
Read More

Информация за ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране

Уважаеми ръководители на лаборатории за изпитване и калибриране, Уведомяваме Ви, че новоутвърденият стандарт БДС ISO/IEC 17025:2017 е регистриран с национален № за позоваване БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и статут на български стандарт от 15.01.2018 г., с 3-годишен период на преход от предишната версия БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по новата версия на стандарта, както и за вътрешни одитори и отговорници по качеството в комплекса БДС EN ISO 19011:2011 - БДС EN ISO/IEC 17025:2018/ БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Приложено Ви изпращаме пълната Програма за обучение и квалификация на специалисти в лаборатории и органи за контрол за 2018 г., като съответните покани можете да ги свалите от сайта на фирмата. Допускат се по реда на заявките до 15 души участници…
Read More

Нови документи на ILAC за органи за контрол

Уважаеми ръководители на органи за контрол, Уведомяваме Ви, че са издадени нови документи на ILAC за органи за контрол по системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Подобряването на внедрената система за управление във Вашия Орган за контрол зависи от внедряването на актуалните ръководства ILAC-P15:07/2016 и ILAC G27:06/2017 относно изисквания към измервания, извършени като част от процеса на контрол. Лицензираният Център за професионално обучение при ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД провежда курсове от началото на м.февруари,2018 г. по горепосочения стандарт и двете ръководства на ILAC, както следва: 1/  За вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол – Курс „Вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол по стандарти БДС EN ISO 19011:2011 - комплекса БДС EN ISO/IEC 17020: 2012/ ILAC-P15:07/2016.Изисквания на Ръководство ILAC G27: 06/2017 относно измервания, извършени като част от процеса на контрол. Актуални изисквания при внедряване и обновяване на системите…
Read More