ISO/IEC 17065

Home / ISO/IEC 17065

ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД е една от водещите български консултантски компании в областта на управленското консултиране, включително разработване и внедряване на системи за управление в лаборатории за изпитване, пробовземане и/или калибриране; органи за контрол; медицински лаборатории; органи по сертификация на продукти, процеси и услуги; органи по сертификация на системи.  

Приетият подход на работа се основава на предлагането на практични и ефективни решения за клиентите, като се отчитат техните потребности и изисквания. В дружеството работят голям брой консултанти с различни области на научни и експертни познания. Услугите в областта на управленското консултиране включват разработване на системи за управление по международен стандарт ЕN ISO/IEC 17065 – сертификация на продукти, процеси и услуги. Разработването на системите включва детайлен анализ на състоянието с препоръки за подобрения, анализ на съответствието с нормативните и други изисквания, обучения за ръководството и персонала. Подбират се внимателно консултантските екипи с цел удовлетворяване на нормативните изисквания и предлагане на оптимални решения за устойчиви резултати. Клиенти са организации от всички сфери на икономиката и структури на публичната администрация.

Екипът на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД извършва консултантска дейности по укрепване на сертификационната инфраструктура в страната, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството в организации, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Неговите експерти провеждат метрологично осигуряване на измерванията; разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти; изготвяне на инвестиционни проекти; обучения и квалификация на персонал, организиране и провеждане на изпитвания за пригодност, т.н.

EN ISO/IEC 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услугиопределя изисквания за компетентността, последователността на дейностите и безпристрастността на органите по сертификация на продукти, процеси и услуги. Органите по сертификация, работещи в съответствие с този международен стандарт, не е необходимо да предлагат всички видове сертификация на продукти, процеси и услуги. Сертификацията на продукти, процеси и услуги е дейност по оценяване на съответствието от трета страна (виж ISO/IEC 17000:2004, определение 5.5). В този международен стандарт терминът „продукт” може да означава и „процес” или „услуга”, с изключение на онези места, където са дадени отделни предписания за „процеси” или „услуги”.

Консултативно-Квалификационният Център (ККЦ) при ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД консултира (виж страница „Лицензиран ЦПО”) при разработване, внедряване и/или актуализиране наСистеми за управление (СУ) по EN ISO/IEC 17065 за органи за сертификация на продукти, процеси и услуги. ККЦ предлага изпълнение на услуги по горепосочените системи за управление и тяхното практическо внедряване в контрола на суровини и продукти и тяхното одитиране. Екипите на Центъра са разработили или актуализирали до настоящия момент над 40 системи за управление в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране;  органи за контрол;  органи за сертификация на продукти, процеси и услуги; органи, извършващи одит и сертификация на системи за управление при държавни и частни организации.

Консултативно-Квалификационният Център извършва консултантска дейности, одитиране и обучение в областта на управлението на качеството, създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Неговите експерти провеждат:

  • Метрологично осигуряване на измерванията
  • Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международни и национални стандарти
  • Изготвяне на инвестиционни проекти
  • Обучения и квалификация на лабораторния персонал и т.н.

Консултативно-Квалификационният Център работи за целите на обучение и квалификация на специалисти от лаборатории, органи за контрол, фирми, организации в краткосрочни курсове (3-дневни), средносрочни (45 дни) и дългосрочни специализации (6 месеца).

ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ!